Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-008 от 08.04.2019г.

08.04.2019

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№КПД-11-237/28.03.2018г. за инвестиционно предложение: Изграждане на „Акваферма за отглеждане на риба в отрасни и угоителни басейни“, в ПИ 012283, м.“Кемера“, в землището на с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян, уведомление с вх.№ КПД-11-1011/17.12.2018г. и писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-1011-(2)/07.02.2019г. с възложител „Серго инвест“ ЕООД, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на рибовъдно стопанство – акваферма от непълносистемен тип за отглеждане и угояване на пъстървови видове риби (дъгова пъстърва и/или балканска пъстърва, сивен и др.) за консумация. Рибопроизводството ще се осъществява в ноизграден рибарник от стоманобетонови басейни в местност „Кемера“, землище на с. Змеица, общ. Доспат. Стопанството ще се изгради в ПИ № 012283, м. „Кемера“, землище на с. Змеица, общ. Доспат, с площ от 610 кв.м. В стопанството ще се осъществява непълносистемен цикъл на рибопроизводство. Не се предвижда да се извършва размножаване на култивираните видове риби. Ще се използват екструдирани фуражи, с високо ниво на суровия протеин. Рибовъдното стопанство ще се водоснабдява от р. Сърнена (Караджа дере), ляв приток на р. Доспатска. Ще се осигурява постоянно ниво на водата през различните сезони на годината в басейните за риборазвъждане, като рибарника ще се използва от м. април до м. септември (8 месеца в годината). За нуждите на предложението ще се изградят 8 броя масивни стоманобетонови басейни (4 бр. отрасни и 4 бр. угоителни). Всеки един от басейните ще бъде с размери 25 кв.м. Общ обем на басейните 280 куб.м, с максимален капацитет на рибовъдното стопанство – 3000 кг. Необходимото годишно водно количество ще бъде 268 800 куб.м. След водовземането, водата по РVC водопровод ф 200 с дължина 167 м, минаващ по общински път, ще се доставя до имота, в който ще се постави водомерно съоръжение в шахта и след него водата ще се подаде към разпределителната траншея за първите четири отгледни басейна на рибарника. От тях водата ще прелива в следващите четири угоителни басейна на рибарника, след които от събирателна траншея водите се връщат в р. Сърнена.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „e“ – „интензивно развъждане на риба“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-85-(1)/04.04.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР и постигане на целите на околната среда при спазване на определени условия, посочени в писмото.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Змеица, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)