Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-007 от 05.04.2019г.

05.04.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-193/28.03.2019г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-193-(2)/02.04.2019г. за инвестиционно предложение: „Градоустройствено решение – нов градски център на гр. Доспат“, с възложител: Община Доспат, гр. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предложението ще се реализира върху площ от 17 437 кв.м. Новият градски център на града ще се изгражда на етапи в зависимост от осигуреното финансиране. Новото градоустройствено решение включва следните подобекти и дейности:
·      Мини футболно игрище в имот №23025.501.238, с площ от 1 038 кв.м;
·      Пешеходен преход за връзка между новия център и съществуващия еко парк на гр. Доспат и Музей на Родопската чешма върху площ от 1050 кв.м, обхващащо имоти №№23025.501.240; 23025.501.241 и 23025.501.242.
·      Озеленяване върху площ от 1721 кв.м. от предвижданията в имоти №23025.501.243; 23025.501.240; 23025.501.241 и 23025.501.242 и 23025.501.990.
·      Открити паркинги в имоти с идентификатори 23025.501.243 и 23025.501.131 върху площ от 1335 кв.м;
·      Подход към съществуващ Екопарк Доспат, в имот №23025.501.990, върху площ от 3056 кв.м;
·      Водно съоръжение върху стени с площ от 212 кв.м в имот №23025.501.243;
·      Зона за търговска част и зона рекреация върху площ от 1150 кв.м в имот №23025.501.243;
·      Подземен паркинг върху площ от 2024 кв.м, в имот №23025.501.243;
·      Амфитеатър със сцена върху площ от 1 563 кв.м, разположен в имот №23025.501.243;
·      По-голяма площ от градски център, с тангиращо движение на МПС и пешеходни подходи към новата сграда на общинската администрация, училището и спортната зала.
·      В подземната част на новия градски център е предвидено да се разположат паркинг, търговска част, зона за рекреация, зона за социални контакти със санитарен възел .
·      Осигурен е подход към теренното ниво на НГЦ с достъп на хора с неравностойно положение.
·      Форум с амфитеатрално разположение на местата за сядане, сцена подиум и визуална връзка и достъпност с общото пространство.
·      Върху подземното пространство ще се разположи площадка за динамични игри и скейборд.
·      В централната част е предвидено изграждането на паметник с отношение към историята на града.
·      В централната част е предвидена водна площ със стъклени водни стени с характерни очертания, като пред основната стъклена водна площ се предвижда монтаж на подвижен екран с осигурена визуална връзка с по-голяма част от общественото пространство.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположените защитени зони са: BG0002063 „Западни Родопи“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-835/17.11.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 108/2008г.) и увеличена по площ с Решение № 335/2011г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 41/2011г.) и Заповед РД-890/26.11.2013г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 107/2013г.) и BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, БДИБР, БДЗБР, Община Доспат-възложител)