Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СЪОБЩЕНИЕ № CM-2019-006 от 05.04.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №005/22.02.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

05.04.2019

 Уведомление с вх. № КПД-11-78/13.02.2019г., доп. Информация с вх.№ КПД-11-78-(2)/21.02.2019 г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-78-(9)/03.04.2019г. за инвестиционно предложение: „Строителство на мандра, стопански сгради и екокъщи“, с. Осиково, общ. Девин, област Смолян в ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086 м. „Гагови ниви – Петвар“, землище с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл.10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение представлява комплекс включващ: строителство на мандра за преработка на овче мляко с номинален капацитет от 500 л./ден в сезона на млекопроизводство, отглеждане на около 500 броя овце в съществуващи стопански сгради и три съществуващи еко-къщи. Предложението ще се реализира в ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086 в местността „Гагови ниви – Петвар“, в землището на с. Осиково общ. Девин Суровината за мандрата ще се осигурява от собственото стадо  на възложителя от около 500 овце (в т.ч. в лактация около 400). Стадото ще се разположи в съществуващата стопанска сграда след извършване на ремонтни работи и привеждането ѝ в съответствие с изискванията за отглеждане на овце. Другите стопански сгради ще бъдат свързани с осигуряването на фуража и приготвянето на дневния порцион. Общата площ на територията, в чийто граници ще се реализира предложението е 11,849 дка. Съгласно представен проект на ПУП–ПРЗ, допустимите показатели на застрояване са: максимална етажност – 3 етажа, кота стреха – 10м., плътност на застрояване 60%, Кинт.-1,5, озеленяване 20%. Нови изкопи ще има само за фундаментите на мандрата. Същите няма да надвишават дълбочина от 1,2 м. не се предвижда използването на взрив. УПИ обединява три ПИ в които има съответно овчарник и три екокъщи и се предвижда изграждането на мандра.
За съхранение на торовата маса, формирана от дейността по отглеждане на овцете се предвижда изграждане на торище, съгласно изискванията за съхранение на оборска тор посочени в Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяванията с нитрати от земеделски източници и Наредба №2 /13.09.2007г. За водоснабдяване на обекта има изграден каптаж. Необходимо е изграждане на довеждащ водопровод е дължина около 400м. За КЕИ има издадено становище от БД ИБР Пловдив с изх.№ПУ-01-673/22.10.2018г. Възложителят е внесъл заявление в БД ИБР - Пловдив за разрешаване на водоползването чрез съществуващо водовземно съоръжение. На обекта няма да се образуват, ползват или съхраняват опасни химични вещества.
Очакваното количество на формираните от дейността на предложението отпадъчни води е: замърсени води от миене на оборудването и помещенията - около 0.8 - 1.0 м.куб. /ден;  битово - фекални води от туристите - около 1.0 -1.2 м.куб./ден. Отпадъчните води ще постъпват във водоплътна изгребна яма, съгласно В и К схема, откъдето периодично (през около 10 дни) ще се транспортират до пречиствателна станция за битови води. Отоплението на мандрата, като и подгряването на пастьоризатора ще се извършва с електроенергия, каквото е и отоплението на екокъщите , поради което не се очаква емитиране на замърсители в атмосферата. През периода на строителството и експлоатацията ще се генерират малък брой (като видове) и в ограничено количество отпадъци. Суроватка от приготвянето на сиренето и кашкавала –около от 420 до 450 л./ден ще се ползва като фуражна добавка за собственото стадо.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение№1)“ и т.7 буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-131-(3)/03.04.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
-  Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като периодично отпадъчните води се извозват от лицензирана фирма;
- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
- Водата от КИ може да се ползва само при спазване на всички процедури по Разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7,т. 2 от ЗВ;
- Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградено по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.). отстояща на 0,91км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на БДИБР, Възложителят, Община Девин и Кметство Осиково)