Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Строителство на мандра, стопански сгради и екокъщи“, с. Осиково, общ. Девин, област Смолян в ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086 м. „Гагови ниви – Петвар“, землище с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян

22.02.2019

 Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-78/13.02.2019г. и доп. Информация с вх.№ КПД-11-78-(2)/21.02.2019 г. за инвестиционно предложение: „Строителство на мандра, стопански сгради и екокъщи“, с. Осиково, общ. Девин, област Смолян в ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086 м. „Гагови ниви – Петвар“, землище с. Осиково, общ. Девин, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на документацията за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29245.

В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, кметовете на община Девин и кметство Осиково следва да обявт горецитираното инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако имате такава, или на общественодостъпно място.