Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2019-004 от 07.02.2019г.

07.02.2019

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-776/10.09.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх. № КПД-11-776-(2)/15.10.2018г., писмо с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-776-(6)/23.01.2019г. и писмо на БДИБР – Пловдив КПД-11-776-(8)/06.02.2019г. за: инвестиционно предложение: „Животновъдно стопанство - кравеферма“, в ПИ 31111.5.133, в м. „Овчарника“, в землището на гр.Златоград, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда изграждане на животновъдно стопанство – кравеферма, разположено в ПИ №31111.5.133, м. „Овчарника“, в землището на гр. Златоград, общ. Златоград, обл. Смолян. Имотът, в чийто граници е предвидено за реализация инвестиционното предложение е с площ 3445 кв.м, отдаден под наем на възложителя, земеделска територия, с начин на трайно ползване – ливада. Стопанството включва изграждане на две сгради - една за отглеждане на крави и една – за жилищни и складови нужди на обслужващия персонал. В кравефермата ще се отглеждат около 20 броя животни за мляко и месо. Технологията на отглеждане е оборно-пасищно. Формираната торова маса ще се съхранява на специално обособено торохранилище, представляващо стоманобетоново съоръжение с обем 200 куб.м, включващо 20 куб.м резервен обем. Битово-отпадъчните води ще се отвеждат в изгребна яма. Нужните количества вода за дейността, ще се осигурят от съществуващ каптаж, водоем за питейна вода – V100, намиращ се в съседство.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-643-(4)/06.02.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при задължително спазване на следните условия:
1.    След хидрогеоложко проучване да се докаже, че дебита на извора може да осигури необходимото водно количество, нужно за реализиране на предложението;
2.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
3.    Водата от каптирания извор може да се ползва, само при спазване на всички процедури по Разрешителен режим, съгласно чл.50, ал.7, т.2 от ЗВ.
4.    Съгласно чл.40, ал.2 от Закона за водите , индивидуално право за използване на водите и водните обекти, предоставено с административен акт на индивидуално определено лице, не може да се прехвърля на трети лица. Строителна компания „Валзах“ ЕООД – гр. Златоград, също няма издадено Разрешително за водовземане от БДИБР – Пловдив.
5.    Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.
6.    Да се има предвид, че забрани за внасяне на оборски азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София, Перник и Кюстендил).
7.    Да се имат предвид изискванията на чл.50, ал.3 от ЗВ: Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава на юридически лица и на еднолични търговци, регистрирани земеделски производители.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 2.03 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Златоград, БДИБР-Пловдив и Възложителят)