Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2019-003 от 01.02.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №001/02.01.2019г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

01.02.2019

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-1031/28.12.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ №КПД-11-1031-(7)/31.01.2019г. за: инвестиционно предложение: „Животновъден обект за отглеждане на говеда с капацитет 80-100 броя“, в сграда с идентификатор 63207.1.197, местност „Рупското“, село Кокорци, община Рудозем, обл. Смолян, с възложител: „Хубенов 76“ ЕООД. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда отглеждане на говеда от породата българско кафяво говедо за месо в съществуваща селскостопанска сграда с площ 318 кв.м, изградена в ПИ с идентификатор 63207.1.197, местност „Рупското“, село Кокорци, община Рудозем, обл. Смолян. Имотът, в чийто граници е предвидено за реализация инвестиционното предложение е с площ 2388 кв.м, отдаден под наем на възложителя, земеделска територия, с начин на трайно ползване – за животновъден комплекс. В сградата ще се отглеждат около 100 броя говеда. Технологията на отглеждане е оборно-пасищно, като в обора ще има дълбоко несменяема постеля, която ще се почиства един път годишно със специализирана техника. Формираната торова маса ще се съхранява на специално обособена торова площадка. Съгласно становище на ВиК ЕООД в района на предложението няма водопроводни и канализационни съоръжения. Водата необходима за поене на животните може да се доставя от водоснабдителната мрежа на гр. Рудозем при посочени в становището условия, в предварително почистена и дезинфекцирана водоноска. Торта ще се използва за наторяване на земеделските земи, които ползва възложителя.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-2-(4)/31.01.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
2.    Водата, доставяна за снабдяване на селскостопанската сграда, да отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр.30 от 2001г.), съгласно чл.4, ал.1, т.3 от Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
3.    Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.
4.    Да се има предвид, че забрани за внасяне на оборски азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София, Перник и Кюстендил)
5.    Да се сключи договор с ВиК ЕООД Смолян, водоснабдителен район Рудозем за доставка на питейна вода.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 2,42 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, БДИБР-Пловдив и Възложителят)