Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Отглеждане на говеда за месо и мляко“ в ПИ 251, масивна постройка „Краварник-2“, в землището на с.Давидково, общ. Баните, обл. Смолян

25.01.2019

 Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-17/17.01.2019г. за „Отглеждане на говеда за месо и мляко“ в ПИ 251, масивна постройка „Краварник-2“, в землището на с.Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на уведомлението за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28955 .

В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, кметовете на община Баните и кметство Давидково следва да обявите горецитираното инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако имате такава, или на общественодостъпно място.