Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Реализиране на нов гробищен парк“

22.01.2019

 Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-21/21.01.2019г. за „Реализиране на нов гробищен парк“ в ПИ 073030, м. „Радва ливада“, в землището на с.Беден, общ. Девин, обл. Смолян с възложител: Община Девин, ул. „Дружба“ № 1, гр. Девин, обл. Смолян, на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на уведомлението за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/28914.

В изпълнение на задълженията Ви по чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, кметовете на община Девин и кметство Беден следва да обявите горецитираното инвестиционното предложение на интернет страницата си, ако имате такава, или на общественодостъпно място.