Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2019-002 от 11.01.2019г.

11.01.2019

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-967/23.11.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ №КПД-11-967-(4)/10.01.2019г. за инвестиционно предложение: „Работилница за безалкохолни напитки и сладкарски изделия в съществуваща сграда в УПИ III – 152, кв. 26 с. Средец, общ. Неделино и закупуване на оборудване“, с възложител: ЕТ„Снежана-84-Виолета Пиличева“,с. Средец, общ. Неделино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда обособяване на работилница за производство на безалкохолни напитки и сладкарски изделия. Дейността ще се осъществява в съществуваща сграда, находяща се в УПИ III – 152, кв. 26 с. Средец, общ. Неделино. Сградата е двуетажна, като първи етаж е предназначен за безалкохолни напитки, а втори етаж ще бъде с предназначение за производство на сладкарски изделия. Капацитетът на цеха за производство на безалкохолни напитки е около 200-2500 бр. на ден при едносменен режим на работа. Работилницата за сладкарски изделия включва следните основни дейности: приемане и съхранение на суровините и материалите; подготовка и дозиране; приготвяне на изпечените полуфабрикати; приготвяне на полуфабрикати за формиране, оформяне на изделието; опаковка, съхранение и реализация. За нуждите на предложението се предвижда и закупуване на необходими за производствения процес машини и оборудване. За водоснабдяване на работилницата с вода за питейно-битови нужди ще се използва съществуващата водопроводна мрежа. Формираните от дейността на обекта отпадъчни води ще се съхраняват в непромокаем съд, който при напълване ще се транспортира в Златоград.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „д“ – производство на захарни изделия и сиропи на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-1(1)/10.01.2019г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП.
2.    Да се изгради водоплътна изгребна яма с необходимия обем, като водите от нея бъдат извозвани периодично от лицензиран оператор.
3.    Да се сключи писмен договор с ВиК-оператор за водоснабдяване на обекта;
4.    Да се сключи писмен договор с ВиК-оператор за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води в съществуваща ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Неделино, Кметство Средец, БДИБР-Пловдив и Възложителят)