Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2019-001 от 11.01.2019г. към СЪОБЩЕНИЕ №001/29.11.2018г. по ЧЛ.95 ОТ ЗООС

11.01.2019

Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-975/27.11.2018г. и писмо за допълнителна информация с № КПД-11-975-(5)/10.12.2018г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с вх.№КПД-11-975-(9)/10.01.2019г. за „Животновъден обект за отглеждане на крави“ в м. „Аметкова лъка“ ПИ 0132151 в землището на с. Барутни, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
Проектът предвижда изграждане на кравеферма, в която ще се отглеждат до 37 броя млечни крави, в м. „Аметкова лъка“ ПИ 0132151 в землището на с. Барутни, общ. Доспат, обл. Смолян, която да отговаря на санитарните изисквания за производство на сурово мляко, на изискванията за хуманно отношение при отглеждането на кравите и на изискванията за опазване на околната среда и водите. Общата застроена площ на кравефермата ще е 410 кв.м, РЗП-550 кв.м, а общата площ на имота е 13289 кв.м. с начин на трайно ползване – ливада. Сградата ще представлява двуетажна масивна постройка, като разпределението и ще е както следва: кота ±0,00: краварник за 37 крави - 300 кв.м, предверие с умивалня - 41,1 кв. м; съблекалня персонал - 31,5 кв. м; помещение за съхранение на млякото - 21 кв. м; баня с тоалетна - 8,4 кв.м; помещение за съхранение на инвентар - 16.6 кв. м. Разпределение на кота +3,90: предверие - 7,2 кв. м; баня с тоалетна - 7,7 кв.м стая за персонала 53 кв.м; тераса 5,6 кв.м; стая за персонала 23,3 кв.м, стая за персонала 29,2 кв.м; тераса 6,9 кв.м; помещение за съхранение инвентар - 90,7 кв.м; помещение за съхранение на инвентар - 90,8 кв.м. В обекта ще се реализира краварник и битова част, която ще се използва от персонала обслужващ кравефермата, също така са предвидени торова площадка за тор течна фаза и тор твърда фаза. Предвиденото изграждане на торище е с цел: опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници. Оборската тор ще се използва за наторяване на земеделски площи след съхранение в специално изградено за целта торище за период от 6 месеца. Торовата площадка ще бъде с обем, който е достатъчен да поеме отделеното от животните количество торова маса най-малко за 4 месеца. Торището ще се изпразва три пъти годишно. Строителството ще се извърши по стандартен начин, съгласно изискванията на ЗУТ и условията за безопасен труд без използване на взрив.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-465(4)/10.01.2019г., предложението е допустимо с ПУРБ на ЗБР(2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.2, т.3, т.4, т.6, и т.8 от становището.
 

(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Барутин, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)