Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-031 от 31.12.2018г.

31.12.2018

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-854/11.110.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ №КПД-11-854-(6)/21.12.2018г. за: инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на овце и съхранение на животинска и растителна продукция“, в ПИ 69585.1.747, в землището на с. Стража, общ. Смолян, обл. Смолянска. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на около 150 броя овце в ПИ 69585.1.747, в м. „Присойката“, землището на с. Стража, общ. Смолян, обл. Смолянска. В сградата е предвидено и съхранение на животинска и растителна продукция. Имотът, в чийто граници ще се реализира предложението е собственост на възложителя, представлява земеделска земя, с начин на трайно ползване „ливада“, с обща площ от 2 дка. В землището на с. Стража, възложителят ползва над 210 дка земи, оградени с електропастир. В тези имоти ще пашуват овцете. При неблагоприятни условия, овцете ще се прибират в новопредвидената за изграждане селскостопанска сграда. Водоснабдяването на сградата ще се извършва посредством полиетиленов резервоар, който ще се пълни с водоноски. В сградата не са предвидени битови помещения и не е необходима питейна вода.Отглеждането на овцете в сградата ще се извършва върху дълбока несменяема постеля, която ще се почиства веднъж годишно със специализирана техника. Торта ще се използва за наторяване на земеделските земи, които ползва възложителя. Не се предвижда съхранение на оборски тор в рамките на имота, както и формиране на отпадъчни води.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-707-(3)/21.12.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
2.    Водата, доставяна за снабдяване на селскостопанската сграда, да отговаря на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр.30 от 2001г.), съгласно чл.4, ал.1, т.3 от Наредба №44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Стража, БДИБР-Пловдив и Възложителят).