Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-030 от 06.11.2018г.

06.12.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-933/13.11.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-933-(2)/04.12.2018г. за инвестиционно предложение: „Разширение на вилно селище“, в ПИ с идентификатор 67965.3.36, в м. „Разсадьов чучур“, землището на с. Соколовци, община Смолян, обл. Смолянска. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на вилни сгради в ПИ №с идентификатор 67965.3.36, в м. „Разсадьов чучур“, землището на с. Соколовци, община Смолян, обл. Смолянска. Територията, в чийто граници е предвидено за реализация инвестиционното предложение е с начин на трайно предназначение - земеделска и начин на трайно ползване на имота - ливада. Имотът е собственост на възложителя и за него ще се проведе процедура по промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като ще се обособи нов УПИ І-3.36, оформен в рекреационна зона за вилен отдих (Ов) със застрояване на вилни сгради със следните градоустройствени показатели: височина на кота стреха до 7м., макс.% на застрояване - 30%, максимален Кинт. 0,8; мин. и % на озеленяване - 50%. По данни на възложителя, за нуждите на селището е предвидена съпътстваща техническа инфраструктура, както и обособяване на парко-места. Предвижда се захранването с вода за питейно битови нужди да се осъществи посредством съществуващ външен водопровод чрез изграждане на водопроводно отклонение. Формираните отпадъчни води ще се отвеждат в изгребни ями.
С предвиденото застрояване се цели разширение на вилно селище, разположено в съседни имоти, собственост на същия възложител с идентификатори: 003006, 003007, 003015 и 003048,в м. „Разсадьов чучур“, землището на с. Соколовци, община Смолян, обл. Смолянска. За строителството на вилни сгради в тези имоти (по данни на възложителя - около шест сгради) през 2015 и 2016г. са проведени две самостоятелни процедури по реда на чл.31 от Закона за биологичното разнообразие, завършили с издаване на писма по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.). на РИОСВ – Смолян с изх. № КПД-14-808-(1)/12.11.2015г. и изх.№ КПД-14-356-(1)/14.06.2016г.
Така заявеното инвестиционно предложение, предвиждащо вилно застрояване с цел изграждане на вилно селище и съпътстващата го техническа инфраструктура, следва да бъде отнесено към позиция на т.12 буква „в“ и т.10 буква „б“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-148/08.05.2018г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
1. Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма.
4. Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води до най-близко разположената ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 4 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Соколовци, БДИБР-Пловдив и Възложителят).