Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-027 от 05.11.2018г.

05.11.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11 -822/26.09.2018г. за инвестиционно предложение и допълнителна информация с вх.№КПД-11-822-(2)/10.10.2018г.: и писмо на БД ИБР - Пловдив с вх.№КПД-11-822-(4)/01.11.2018г. „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение 20kV и метално табло трансформатор (МТТ), в землището на с.Кочан, община Неделино, област Смолян. Представеното инвестиционно предвижда „Изграждане на въздушно електропроводно отклонение 20kV и метално табло трансформатор (МТТ)“, община Неделино, област Смолян. Предназначението на съоръженията, които ще се изграждат е пренос и разпределение на електрическа енергия. Общата дължина на електропровода ще бъде 962 м. Общата използвана площ за фундамент на стълбовете 18 м2. За реализирането на намерението ще се използва съществуващата пътна инфраструктура. Предвиждат се изкопни работи за направа на фундаменти на 6 бр. стълбове. Дълбочината на изкопа ще е до 2 м без използване на взрив. Трасето на електропровод 20 kV за присъединяване на МТТ започва от съществуващ ЖР стълб №18/53 на ВЛ-20kV „Гърнати“ намиращ се в с. Кочани и преминава въздушно до площадката определена за изграждане на МТТ в махала Раевица. Сервитутът на електропровода засяга имоти: Държавна частна собственост (горски фонд) - 3538,402м2; Частна собственост - 1527.637м2: Общинска частна собственост - 2899,675 м2; Общинска публична собственост - 495,212м2.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.3 буква „б“ – „промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели (невключени в приложение № 1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-700-(1)/01.11.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие -ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0000372 „Циганско градище" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11,2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
  (Съобщението е изпратено на Община Неделино, Кметство Кочани, БДИБР-Пловдив и Възложителят)