Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-026 от 05.11.2018г.

05.11.2018

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-771/07.09.2018г., писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ №КПД-11-771-(2)/15.10.2018г., писмо с допълнителна информация с вх. №КПД-11 -771 -(5)/19.10.2018г. писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№КПД-11-771-(7)/01.11.2018г. за: инвестиционно предложение: „Кравеферма за вързано отглеждане на 80бр. крави за мляко и обслужващи съоръжение към нея“, в ПИ 24788.14.4, в регулационните граници на с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали

Представеното инвестиционно предложение предвижда реализиране на ново инвестиционно намерение за изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на 80 броя крави в ПИ 24788.14.4, в регулационните граници на с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали. Имота е собственост на възложителят съгласно представените документи. В имота с начин на трайно ползване „Стопански двор“ предстои изграждане на кравеферма за вързано отглеждане на крави за мляко. Основните сгради и съоръжения, които са предвидени са следните:
Производствена сграда за 80 броя крави за мляко с обща площ от 751 м2 с включени към нея родилни боксове, изолационен бокс, помещение за съхранение на мляко с миялно и машинно отделение, склад за концентриран фураж, както и битов кът за персонала. Към сградата е предвиден и двор за разходка на животните с площ от 480 м2.
Групов бокс за телета до 3 месечна възраст с площ 27 м2 с двор за разходка към нея с площ 28м2. Торова площадка с площ 50 м2
Битовите отпадъчни води от работещите в обекта ще се заустват във водоплътна изгребна яма и извозват съгласно правилата и разпоредбите на община Ардино. Торовата маса ще се съхранява в открита торова площадка за отлежаване и ще се транспортира от там на полето, съгласно регламентирани договори за наторяване и извозване съответно с общината или в специализирани предприятия за преработка на тор. Общата площ на обекта ще е 940м2. За нуждите на кравефермата ще се прокара захранващ водопровод от водопроводната мрежа на гр.Ардино. Необходимите годишни водни количества ще са - 1740,6 м3. Ще се изгражда ново водопроводно отклонение от водопроводната мрежа на с.Дядовци. Обектът ще бъде присъединен към електроразпределителната мрежа от стълб до имота съгласно предварителен договор с ЕВН ЕР ЕАД КЕЦ Ардино. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, като изцяло ще се използва съществуващата.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-642-(5)/01.11.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1.           Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
2.           Да се спазват изискванията на Наредба №2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20м.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за оиологичното разнообразие -ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
• BG0001031 „Родопи-Средни" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/201 Ог. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 2,65 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 (Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Дядовци, БДИБР-Пловдив и Възложителят)