Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-029 от 05.12.2018г.

05.12.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-812/21.09.2018г. и писма с допълнителна информация с вх.№ КПД-11-812-(2)/26.10.2018г. и КПД-11-812-(3)/02.11.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с изх.№ ПУ-01-744-(1)/04.12.2018г. за инвестиционно предложение: „Разширение и изместване на съществуващ ски път (ПИ№ 80371.0.555) и обособяване на детска ски-писта с влек, в ПИ 80371.144.16; 80371.144.17; 80371.144.18; 80371.144.19“ в землището на гр.Чепеларе, обл. Смолян.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предложението ще се реализира в ПИ № №80371.0.555, землище на гр. Чепеларе. Имотът е общинска публична собственост, представлява земеделска територия с НТП - за селскостопански, горски, ведомствен път. През зимния сезон този път се използва за ски-писта. С цел осигуряване на по-голяма безопасност на скиорите, се налага разширението му и изместването му на някои места. Инвестиционното предложение предвижда и обособяване на детска ски писта с подвижен ски-влек към нея. Предложението ще се реализира в обхвата на съществуващия ски път (ПИ №80371.0.555), като предвиденото разширение и изместване, включващо и ски-писта ще обхване следните имоти - 80371.0.556, 80371.0.558, 80371.0.880, 80371.144.9, 80371.144.12, 80371.144.13, 80371.144.14, 80371.144.15, 80371.144.24, 80371.144.25, 80371.144.26, 80371.144.27, 80371.144.16, 80371.144.17, 80371.144.18 и 80371.144.19.
Общата площ, необходима за реализацията на предложението е 30511 кв.м., като в тях се включва и площта на съществуващия ски път в размер на 3813 кв.м. Разширението на пътя - 15352 кв.м, и за изместването на пътя е необходима площ от 9598 кв.м. Площта на детската ски писта с влек е 5561 кв.м.
Реализирането на предложението не е свързано с извършване на строителни дейности. Трасето на пътя е съществуващо, не се предвиждат пробивно-взривни дейности. Единствено се предвиждат изкопи с малка дълбочина, като изкопната земна маса ще се използва за подравняване на терена. За целта, масата ще се депонира в непосредствена близост, с цел нейното повторно използване. Засегнатите имоти представляват земеделска земя, с НТП - пасища, ливади и друг вид трайни насаждения, друг вид дървопроизводителна гора. Някои от имотите са в процес на самозалесяване с храсти и иглолистни младеняци и подраст от смърч и бял бор. За целите на предложението ще се извърши тяхното почистване. Не се предвижда сеч на ценна дървесна растителност. Разширението на пътя, включващо и детската ски-писта с влек към нея ще бъде с дължина 942 м, като на нея се предвижда разполагане на подвижен влек, без да се монтират стълбове. Дължината на ски-влека ще е 207 м. Инвестиционното предложение попада в обхвата на одобрения с решение №412 от 24.02.2006г. на общински съвет - гр. Чепеларе ОУП на „Ски център Чепеларе“, в зона ски-писти, ски-полета и ски-пътища. С решение №448, взето на Заседание на Общински съвет - Чепеларе, проведено на 29.12.2017г. е одобрено задание да изработване на ПУП - парцеларен план за обект: Разширение и изместване на съществуващ ски-път ( ПИ №80371.0,555) и обособяване на детска ски писта с влек в ПИ №80371.144.16, 80371.144.17, 80371.144.18 и 80371.144.19 по кадастралната карта на гр. Чепеларе. Освен това се разрешава и изработването на проект на ПУП - парцеларен план за разширение и изместване на съществуващ ски път (ПИ №80371.0.555) с трасе, преминаващо през следните имоти: ПИ №80371.0.555, 80371.0.556, 80371.0.558, 80371.0.880, 80371.144.9, 80371.144.12, 80371.144.13, 80371.144.14, 80371.144.15, 80371.144.24, 80371.144.25, 80371.144.26, 80371.144.27, както и обособяване на детска ски писта с влек в имоти с идентификатори: 80371.144.16, 80371.144.17, 80371.144.18 и 80371.144.19. С решение №503 на общински съвет гр. Чепеларе е одобрен ПУП-парцеларен план за обекта. Решението е влязло в законна сила на 30.05.2018г. Поземленият имот №80371.0.555 е общинска собственост и е нанесен като съществуващ път в КВС. Пътят се използва като писта още от създаването на ски-център Чепеларе. Тъй като съоръженията ще се ползват сезонно, няма необходимост от допълнително електрозахранване и водоснабдяване. Електрозахранването на влека ще се извърши посредством дизелов агрегат.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „а“ – ски писти, ски влекове, лифтове и съоръжения към тях на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-744-(1)/04.12.2018г, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:.
·Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземни водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да не се допуска депониране на земни и скални маси в речните легла.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0002105 „Персенк” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-772/28.10.2008г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 103/2008г.), отстояща на около 2,54 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, БДИБР-Пловдив и Възложителят).