Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Животновъден обект за отглеждане на крави“ в м. „Аметкова лъка“ ПИ 0132151 в землището на с. Барутни, общ. Доспат, обл. Смолян

29.11.2018

Във връзка с внесеното уведомление за инвестиционно предложение с вх. № КПД-11-975/27.11.2018г. за „Животновъден обект за отглеждане на крави“ в м. „Аметкова лъка“ ПИ 0132151 в землището на с. Барутни, общ. Доспат, обл. Смолян на основание чл.95 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) Ви уведомявам, че копие на уведомлението за горецитираното инвестиционно предложение можете да намерите на следният линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/27616.