Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-028 от 26.11.2018г.

26.11.2018

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ №КПД-11-939/14.11.2018г. за: инвестиционно предложение: Изграждане на „Фабрика за производство на шоколадови изделия“ в ПИ № 004011 в землището на с.Осина, общ. Сатовча, обл. Благоевград.“ Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
За поземлен имот № 004011 в землището на с.Осина, местност „ГОЛЯМО БЛАТО“ общна Сатовча с ЕКАТТЕ 54225 има издадена скица-виза от главния архитект на общ. Сатовча на 05.11.2018 година, която допуска комплексен проект за изграждане на фабрика за шоколад в парцела, като дефинира устройствената зона на „Предимно производствена устройствена зона”, означена като Пп. Устройствените показатели, допуснати в скица-визата са: Плътност на застрояване до 80%; Интензивност на застрояване до 2,50; Озеленяване – 20%; Етажност – до 3, Кота корниз – до 10 м; Разположение на сградата – свободно застрояване в имота с ограничителни линии на застрояване, от запад, изток и юг на 3,00 м., а от север на 10 м. С реализацията на фабриката за производство на шоколадови изделия в ПИ № 004011 в землището на с.Осина, община Сатовча се предвижда производството на шоколадови изделия, като ще се използва готов шоколад, който ще се влага в производство на различни изделия – бонбони, шоколадови фигури и други сладки изделия от шоколад с различна форма и вид. За нуждите на производството на шоколадови изделия няма да са необходими спомагателни или поддържащи дейности, както и изграждане на нова техническа инфраструктура. За нуждите на производството на шоколад ще бъде изградена производствена сграда със застроена площ 517 м2 и РЗП 655 м2. Сградата ще бъде с монолитна конструкция, стоманобетонни основи и колони. Покривът ще е с метална конструкция, покрит от термопанели на един основен производствен етаж, като в единия й край ще е на две нива, с втори административен етаж. С цел енергийна ефективност върху сградата ще има монтирана автономна фотоволтаична инсталация, която ще произвежда електричество само за собствени нужди. В сградата се предвижда обособяване на производствена част, търговска част, хладилна част, санитарно хигиенни помещения, административна част, стая за почивка на персонала. Около терена съществува инфраструктура. Поземлен имот № 004011 в землището на с.Осина, общ. Сатовча граничи от три страни с път от север, юг и запад. На около 10 метра от имота в северозпадната част има изграден трафопост, от който ще се извърши захранването с електричество. В сервитутът на северозападния път, който граничи с имота преминава водопровод, от който ще се водоснабди обекта. Обекта ще бъде присъединен към водопровода на съществуваща – въведена в експлоатация, намираща се на юг къща за гости за която е издадено разрешително за водоползване с №31510543/22.06.2016г., издадено на ЕТ „Ема Синанова” от БДИБР-Пловдив. Строителството ще се извърши по стандартен начин, съгласно изискванията на ЗУТ и условията за безопасен труд без използване на взрив.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „д“ – производство на захарни изделия и сиропи на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-442(1)/22.11.2018г., предложението е допустимо с ПУРБ на ЗБР(2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР (2016-2021г.) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.9 от становището.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-766(1)/23.10.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, и постигане на целите на околната среда, при спазване на условията посочени в становището.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най- близко разположената защитена зона е BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,64 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Осина, БДИБР-Пловдив, БДЗБР-Благоевград и Възложителят).