Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-025 от 16.10.2018г.

16.10.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-664/31.07.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-664-(10)/15.10.2018г.за инвестиционно предложение: „Модулна мандра за преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден“, в поземлен имот с идентификатор 010340 в землището на с. Еньовче, общ. Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Представеното инвестиционно предложение има за поставяне на модулен обект за преработка на мляко с капацитет 500 литра на ден и осигуряване на условия за преработка на сурово мляко, добито от фермата на възложителя. Не се предвижда преработване на външни млека. Предвижда се да се изгради работно хале с обща площ от 41.00 кв.м., в което ще се произвеждат следните асортименти: сирене, кашкавал и кисело мляко. Суроватката, като отпадъчен продукт при производството на сирене и кашкавал ще се използва за храна на животните. Не се предвижда съхранение на суроватка.
Водоснабдяването на обекта ще се осъществява от селската водопроводна мрежа. В резултат на експлоатацията на обекта за преработка на мляко ще се формират следните потоци отпадъчни води: -Битово-фекални отпадъчни води – 1м3/ден, Производствени отпадъчни води - 2м3/ден.
Формираните от обекта отпадъчни води ще се събират във водоплътна изгребна яма и ще се транспортират до най-близката ГПСОВ, при наличието на писмен договор за извършване на услугата. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-545-(5)/15.10.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите но реализиране и експлоатация на ИП;
2.    Да се сключи договор с „ВиК"-оператор за водоснабдяване на обекта;
3.    Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем. като периодично отпадъчните води се извозват от лицензирана фирма;
4.    Да се сключи писмен договор с „ВиК"-оператор за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води в съществуваща ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 4,64 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, Кметство Еньовче, БДИБР-Пловдив и Възложителят)