Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-024 от 02.10.2018г.

02.10.2018

Уведомление за инвестиционно намерение с вх.№ №КПД-11-821/26.09.2018г. за: инвестиционно предложение: „Работилница за производство на овкусителни, пасти, емулсии, декорации, еликсири с демонстрационно-изпитвателен център“ гр. Рудозем, намираща се в УПИ VI, кв. 12 по плана на гр. Рудозем, представляващ имот с идентификатор 63207.504.266. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

  I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Предмет на настоящият проект е изграждане Инвестиционното намерение е върху площадка, представляваща част от имот УПИ VI., кв.12 по плана на гр.Рудозем, с обща площ 3683 с приблизителна площ отредена за работилницата 700м2 в южният край на УПИ /на мястото на сгради 3 и 4 по скица на кадастър/. В тази връзка намерението е да се изгради масивна двуетажна сграда в обособена в южната част на имота като „Работилница за производство на овкусителни пасти, емулсии, декорации, еликсири с демонстрационно-изпитвателен център“. Ще се изгради производствена сграда със ЗП 259 м2 и РЗП до 550 м2. На първия етаж ще са разположени помещения за производство и помещение за обучаеми/посетители-клиенти, а на втория етаж лаборатории за тестване, приложение и демонстрации. Предвидени са две малки хладилни камери от 0-5°С, с обща площ 12,1 кв. м, и обем 30 м3, а така също и складови помещения за суровини и материали, готова продукция и съблекалня. Предвиден е път за достъп до сградата в рамките на площадката, както и съответната вертикална планировка. На покривната конструкция, която ще е четирискатна с наклон мин 30%, на площ около 110 м2 ще се монтират панели за алтернативна енергия необходима за производственият процес. За ежедневната работа са необходими от около 30-40 киловата, които ще бъдат осигурени и от панели, съгласно проект подробно разработен в част ФЕЦ. За случаи на технологични престои, аварии и други прекъсвания предвиждам доставка и монтаж на дизелов агрегат до 30 киловата. Имота се намира в същинската градска част, и е осигурен със цялостна инфраструктура в близост е до път lll-8681-Рудозем-Смилян, осигурен е със водозахранване Æ90 и отпадъчните води имат възможност за заустване в градският събирателен колектор, който преминава през имота.
Технологията за производство е специфична. Представлява смесване, загряване, хомогенизация, формоване, разфасоване и опаковане на помощни продукти за сладкарската и хранително-вкусова промишленост. Процесите не включват добиване на екстрактите и маслата и се предвижда същите да бъдат доставяни като суровина. Характерно за технологията е ежедневното събиране на остатъците от отработен шоколад и неговото рециклиране и употреба. По отношение останалите видове растителни масла, характерното е че те се употребяват до 10% в крайният продукт, напълно се емулгират и в края на процеса в отпадъчните води наличието на растителни масла е пренебрежимо малко. Разфасовката се осъществява със съответните машини в индустриални опаковки, крайният продукт е предназначен за индустриални клиенти. Основните суровини ще са захар, глюкоза, растителни и плодови екстракти, растителни мазнини, емулгатори, нишестета, пектини, хидроколоиди, натурални оцветители. За смесването и загряването е предвидено оборудване/миксери и процесии съдове/ с комбинирани възможности с мощност до 45квт. За хомогенизацията е предвиден хомогенизатор с капацитет до 2000л на час и ел.мощност до 12квт. За машините за шоколад са предвидени топилни и темпериращи съоръжения с капацитет до 150кг на ден и ел.мощност до 5квт. Като тези машини могат да използват и гореща вода като топлоносител добита от алтернативни енергийни източници. Предвидено е работа със шоколад, технологични готови смеси за производство на мъфини, кексове и еклери както и други сладкарски суровини. Работата със сухите технологични смеси, растителни сметани и др.сладкарски суровини, са изключително за нуждите на изпитвателните и демонстрационни лаборатории на работилницата и ще се използват единствено за тестове и демонстрации на овкусителните пасти. Тези суровини и материали не се очаква да образуват отпадък, тъй като готовото изделие от лабораторната работа ще се опакова и продава. Шоколада и различни видове кувертюри са суровина за производство на декорации,като при производството също не се генерира отпадък предвид това, че остатъците от работа ще се събират ежедневно и рециклират. Предвидено е измиване с гореща вода на машините и инвентара, като отпадъчните води ще се заустват в канализацията. Максимално обработван шоколад до 150кг на ден. Всички останали суровини за производство на овкусителни пасти и подобни продукти ще се произвеждат от растителни; Захарни/овкусителни и за декорация/ теста-до 500кг на ден; Овкусителни пасти/течни емулсии/-до 1000 кг.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „д“ – производство на захарни изделия и сиропи на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-669(1)/01.10.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП;
2.    Да се сключи писмен договор с ВИК-оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води.
3.    Да се заустват отпадъчни води с параметри, които не пречат на експлоатацията на канализационната мрежа и селищната пречиствателна станция.
4.    Необходимо е техническите решения за конструкцията на посочената производствена сграда да бъдат съобразени с вероятността да бъде наводнена, като се осигури минимизиране на риска за хората и собствеността в случай на наводнение. Да се осигури възможност за безопасно преминаване и оттичане на високите води. Местоположението на сградата да бъде съобразено с изискванията на ОУП на Общината, отнасящи се до застрашените от бедствия територии.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на 3,44 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Възложителят и БДИБР-Пловдив)