Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-023 от 28.09.2018г.

28.09.2018

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-761/05.09.2018г. за: инвестиционно предложение: „Помпена станция и черпателен резервоар на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура“, в ПИ 44402.500.500, в регулационните граници на с.Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Предмет на настоящият проект е изграждане на помпена станция и черпателен резервоар – 95м3 на сондаж 3хг – съоръжение на техническата инфраструктура в ПИ 44402.500.500 по плана на с.Баните, община Баните, област Смолян, резервираща водите от сондаж № Зхг от находище на минерална вода „Баните”, община Баните, област Смолян. Находище за минерална вода „Баните”, село Баните, община Баните, област Смолян се намира в централната част на село Баните на десния бряг на река Малка Арда. Находището е изключително държавна собственост и е под №2 от списъка - приложение към чл.14, ал.2 от Закона за водите. На основание §133 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите с решение №67 от 22.02.2011г. година на Министъра на околната среда и водите находището е предоставено за ползване и управление за срок от 25 години на община Баните. Находището се експлоатира с едно водовземно съоръжение – сондаж 3хг. Сондажът е прокаран през 1965 г. с дълбочина 426,70 м. и е каптиран с надземна бетонова шахта с вита стълба. Представлява стоманенобетонова камера с диаметър 4 м. и височина на терена 6,00 м. На устието на сондажа е инсталирана напорна вертикална помпа след нея директно са монтирани водовземни скоби на 5 водоползватели, които помпажно осигуряват водоподаване към съответните регламентирани водовземания. Практически работата на основната помпа осигурява минерална вода на всички ползватели в находището. През летните месеци поради свръхексплоатация водното ниво пада под смукателната височина на помпата и водовземането се прекратява. С предложението се предвижда оптимизация на водовземането и цялостна промяна на експлоатационната схема на водоползване на извора. На устието на сондажа ще се постави тласкателна помпа, която ще подава вода към съществуващия напорен резервоар на Специализирана болница за рехабилитация – с.Баните и към новата помпена станция, предвидена за изграждане в непосредствена близост до водовземното съоръжение. Регулирането ще се осъществи посредством нови регулатори и електромагнитен вентил DN 150 380 v. Двата нови електро задвижвани крана ще бъдат инсталирани в съществуващата краново разпределителна шахта на отклоненията от главния водопровод за минерална вода, захранващ СБР – с.Баните. Когато единия резервоар се напълни при липса на консумация единия кран ще се затвори и водата ще постъпва в другия резервоар. Ако и двата резервоара се напълнят помпата ще преустанови подаването на вода до понижаване на водното количество в едно от двете съоръжения. Новата помпена станция с черпателен резервоар с обем 95 м3 ще резервира необходимите водни обеми минерална вода за захранване на консуматорите от сондаж 3хг от находище Баните. За целта всички помпи освен на СБР – с.Баните трябва да се преместят от каптажната шахта на сондаж 3хг в сухата камера на бъдещата помпена станция и ще се присъединят към общ колектор DN 200 посредством предвидени за целта спирателни кранове. В сухата камера ще се разположат помпите на ползвателите и водомерите за отчитане на изразходваните водни количества. В мократа камера (резервоара) ще постъпва вода от сондаж 3хг. Хранителната система се състои от три броя смукатели DN 150, снабдени със смукателни цедки и обединени с общ колектор DN 200 от полибутенови тръби. Вентилацията на помпената станция ще се състои от два вентилационни комини DN 150 за сухата камера и четири DN 400 за мократа камера. Помпената станция ще бъде защитена от земен насип за запазване на температурата на термоминералната вода, а също така е предвидена и топлоизолация. Системите ще се изпълняват от полибутенови тръби PB - 1 с номинално налягане 12 barа. Този вид тръби се характеризират с устойчивост срещу отлагане на варовик, дълготрайност при високи температури, ограничени загуби на налягането по трасето, както и химическа устойчивост при агресивни минерални води. Към помпената станция на колектора се предвиждат спирателни кранове. Към тях ще се осъществи присъединяване на консуматорите. Около резервоара ще бъде изградена ажурна ограда, състояща се от оградни колони, оградни пана и порта. На портата ще се монтира табела с информация за собственост и вид на обекта. Ще се използва изцяло съществуващата инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-629(1)/26.09.2018г., в ПУРБ на ИБР (2016-2021), минералните води не се разглеждат и за тях не се предвидени мерки.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 0,72км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Баните и БДИБР-Пловдив)