Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-022 от 17.09.2018г.

17.09.2018

Уведомление с вх. № КПД-11-363/04.05.2018г. и писмо за допълнителна информация с вх.№ КПД-11-363-(5)/12.07.2018г. и вх.№ КПД-11-363-(7)/29.08.2018г.  и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-363-(9)/13.09.2018г. за инвестиционно предложение: „Промяна на предназначение на земя на поземлени имоти“ с идентификатори 67653.1.947 и 67653.1.948, м. Караманджа по КК на гр.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Представеното инвестиционно предложение има за цел изграждане на 1бр. еднофамилна сграда на ниво и половина за постоянно обитаване, 1бр. сграда (вероятно на едно ниво) за зала за семинари, практики и медитации, 5бр. еднофамилни сгради на ниво и половина за сезонно обитаване. Общата застроена площ ще е около 700 м2, РЗП около 950 м2, разположени в ПИ с идентификатори 67653.1.947 и 67653.1.948, м. Караманджа по КК на гр.Смолян, собственост на възложителят. Инвестиционните намерения включват застрояване с вилни сгради с плътност на застрояване до 30%, коефициент на интензивност на застрояването 1,2 и озеленяване мин. 50% от площта на имота, в зона Ок. Височината на сградите е ограничена до 3 етажа. Общата площ на двата имота е 4755 m2, а застроената площ общо ще бъде под 1400 m2 и РЗП - под 5700 m2. Това са гранични площи, включващи всички видове постройки и съоръжения в имота, които са дефинирани от вида на устройствената зона, и които не се предполага да бъдат достигнати. Общественото обслужване на имота ще се изразява в приемна сграда със зала/-и за обучения и медитации. Предвиждат се няколко еднофамилни сгради, от които едната ще бъде за постоянно обитаване, а другите - за сезонно ползване за отдаване под наем и организиране на групови обучения и семинари. Идеята е да се постигне качествен отдих в естествената природна среда. Ще се реализира малък паркинг на входа на имота, както и закрит гараж за постоянно обитаемата жилищна сграда. Водоснабдяването за питейни нужди ще се извършва от общински водоизточник, преминаващ през и до имота. Отпаднете води ще се включат към площадкова канализация, и във водоплътна изгребна яма и ще се извозват периодично. Възложителят допуска възможността за включване към електропреносната мрежа от най-близката възможна точка предвид наличието на съществуващи сгради в близост. Предвижда се поставяне на ажурна ограда около имотите. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение 1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-444(4)/13.09.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностното водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
·Да ме се допуска постъпване на замърсени води от основната дейност на ИП в канализационните системи на населеното място, когато същите не отговарят на критериите за битови отпадъчни води и разпоредбите на Наредба 7/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места;
·Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти от откритите площи;
·Да се изгради водоплътна изгребна яма, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;
·Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
·Да се сключи договор с „ВиК" ЕООД, гр.Смолян за водоснабдяването на обекта с вода с питейно-битови качества, както и с цел отвеждане на битово-фекалните отпадъчни води в градска канализационна мрежа и третирането им в ГПСОВ.
 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 1,15 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.