Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-021 от 13.09.2018г.

13.09.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-521/22.06.2018г. и доп. информация с вх. № КПД-11-521-(4)/24.08.2018г. за инвестиционно предложение: „Спортна зона“, в кв.131, ПИ 10.05, 10.06, 10.20, 10.21, 10.22, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.34, 10.35, 10.36, 10.37, 10.48, 10.49, 10.50, и ПУП за кв.130, ПИ 10.38 и 10.39, м.“Киселка“, землището на с. Оряховец, общ. Баните, обл. Смолян