Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-020 от 22.08.2018г.

22.08.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-596/12.07.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-596-(2)/21.08.2018г. за инвестиционно предложение: „Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Ардино“, в поземлен имот с идентификатор 24788.12.530 в землището на с.Дядовци, община Ардино, обл. Кърджали. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Представеното инвестиционно предложение има за цел изграждане на ПСОВ за пречистване на битово-фекални отпадъчни води от гр.Ардино. Отредената за целта площадка се намира в поземлен имот 24788.12.530. стар номер 012530. общинска собственост, землище на с.Дядовци, община Ардино. Предвижда се механично, биологично третиране на отпадъчните води. обеззаразяване и третиране на излишната биологична утайка. По данни от Възложителя дъждовните отпадъчни води ще се отвеждат в самостоятелна точка на заустване. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „в“ – „пречиствателни станции за отпадъчни води (невключени в приложение №1)“на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-471/21.08.2018г., предложението е допустимо с ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП;
2.    Да не се допуска заустване на непречистени отпадъчни води в повърхностния воден обект;
3.    Инвестиционното предложение подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46, ал.1, т.З, буква „а" от Закона за водите. В заявлението за издаване на разрешително (чл. 11 от Наредба № 2 от 11.06.2011г.) за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване) е необходимо да бъдат уточнени географските координати на точките на заустване на пречистени битово- фекални отпадъчни води след ПСОВ и дъждовни и отпадъчни води, с отделна точка на заустване;
4.    Пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ да отговарят на изискванията на Наредба № 6 от 09.11.2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти;
5.    Индивидуалните емисионни ограничения се прилагат за мястото, където пречистените отпадъчни води напускат пречиствателната станция или съоръжение (чл.36 от Наредба № 2 от 08.06.2011г).
 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 2,49 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Ардино, БДИБР-Пловдив)