Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-019 от 26.07.2018г.

26.07.2018

Уведомление с вх. № КПД-11-570/06.07.2018г. и допълнителна информация с вх.№ КПД-11-570-(4)/25.07.2018г. за инвестиционно предложение: „Малка семейна мандра за преработка на мляко“, в ПИ с идентификатор 23025.501.235 по плана на гр. Доспат, обл. Смолян

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:
I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Представеното инвестиционно предложение предвижда монтиране на ново съоръжение - преместваем обект, мини мандра с капацитет за обработка на 500л мляко дневно в поземлен имот с идентификатор №23025.501.235, УПИ XIII – 946, кв.9 с начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“ и трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ в землище гр. Доспат, община Доспат. Основните процеси в модулната мандра ще са производство на сирене, кашкавал и кисело мляко. Водоснабдяването ще се извършва от съществуващата водопроводна мрежа на ВиК. Производствените отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма, а формираните битови отпадъчни води - в канализацията на населеното място. Ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – „производство на млечни продукти“на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-292/20.07.2018г., предложението е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията в т.9 от писмото.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
- BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,39 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Възложителят и БДЗБР-Пловдив)