Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-018 от 11.07.2018г.

11.07.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-312/20.04.2018г., внесена допълнителна информация с вх.№КПД-11-312-(6)/26.06.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-312-(8)/09.07.2018г. за инвестиционно предложение: „Отглеждане на крави“, в съществуваща стопанска сграда, разположена в ПИ №000158, м. „Чанта Чаир“, землище на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), което компетентният орган по околна среда е приел и като уведомление по реда на чл10, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г.), на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е отглеждане на 25 крави в съществуваща стопанска сграда, разположена в ПИ №000158, м. „Чанта Чаир“, землище на с. Гьоврен, общ. Девин, обл. Смолян. Отглеждането на животните ще бъде свободно боксово и пасищно. Торовата маса ще се съхранява на торова площадка с площ 25-30 кв.м, разположена в южната част на имота. Съгласно представено становище на ВиК ЕООД, гр. Смолян, с изх.№ПТО-303/23.05.2018 г., сградата е водоснабдена от съществуваща водопроводна мрежа. Отпадъчните води, формирани от дейността на предложението, ще се отвеждат във водоплътна яма с обем 7-8 куб.м.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-272 (2)/09.07.2018г., предложението е допустимо спрямо ПУРБ на ИБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ИБР за БУ (2016-2021г.) и от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, при спазване на следните условия:
1.    Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатацията на ИП.
2.    Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. за съхранение и използване на оборска тор. Торовата площадка, да бъде изградена по начин, който не позволява замърсяване на повърхностното и подземни водни тела. Да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20 м.
3.    Да се има предвид, че има забрани за внасяне на Азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в следните периоди: от 01 ноември до 20 февруари за области Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София-област, Перник и Кюстендил).
 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка се установи, че територията в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Гьоврен, Възложителят и БД ИБР-Пловдив)