Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки – 2 – комплекс“ в землищата на с. Югово и с.Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив

29.06.2018

 ОБЯВА

за
Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ–02-02/2018 год. от 28.06.2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян
 
На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 29.06.2018г. на информационното табло, средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 02 - 02/2018 год. от 28.06.2018г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за „Депониране на отпадъка на Обогатителна фабрика на „Лъки Инвест“ АД на хвостохранилище „Лъки – 2 – комплекс“ в землищата на с. Югово и с.Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив с възложител: „Лъки инвест“ АД, гр. Лъки, ул.”Освобождение” №2, обл. Пловдив.
 
На основание чл.99, ал.5 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:
http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация.
 
29.06.2018г.
гр. Смолян
 
Обявата е публикувана във вестник "Труд" стр. 31 от понеделник 02 юли 2018г.