Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-017 от 06.06.2018г.

06.06.2018

Уведомление с вх. № КПД-11-340/30.04.2018г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с вх.№ КПД-11-340-(5)/05.06.2018г. за инвестиционно предложение: „Кравеферма“, в ПИ №030030, м.Дренов дол, землище на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на постройка в имот ПИ №030030, м.„Дренов дол“, землище на с.Сатовча за отглеждане на 18 крави за месо. Сградата ще бъде със застроена площ 105 кв.м. Отглеждането на животните ще бъде свободно боксово. Торовата пътека ще бъде с наклон 2% към шахтата за течна тор. Тя ще бъде бетонова, покрита с армирана бетонова решетка. Обектът ще бъде ограден с ограда. Водоснабдяването на обекта с вода за битови нужди ще се доставя и съхранява в цистерна, съгласно сключен договор. Ще бъде изградено торохранилище за суха тор с обем 232,20 куб.м., където ще се съхранява полученият тор до разпръскването му върху земеделски земи. Бетонова шахта ще поема течната фракция и всички отпадни води от кравефермата (урина, отпадни води от измиването на доилната инсталация, за хигиенизиране на помещенията). Отпадъчните води могат да се събират в подходящо съоръжение и предават за пречистване на лицензиран „ВиК“ оператор или друг производствен/стопански обект с изградена и въведена в редовна експлоатация пречиствателна станция (ПСОВ), която може да осигури необходимото пречистване.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-205/01.06.2018г., предложението е допустимо спрямо ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и нормативната бъза към него и условията описани в т.2, т.4, т.5, т.7 и т.9 от писмото.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка се установи, че територията в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,78 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

  (Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Възложителят и БДЗБР-Благоевград)