Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-016 от 01.06.2018г.

01.06.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-339/30.04.2018г., писмо с вх.№ КПД-11-339-(2)/15.05.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-339-(4)/31.05.2018г. за инвестиционно предложение: „Цех за пелети“, в УПИ І-20.229, кв.4 по плана на с. Вълчан дол, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на цех за пелети в УПИ I -20.229. кв. 4. по плана на с. Вълчан дол, общ. Баните. С предложението е предвидено използване на безотпадна технология, за производство на дървесни пелети, като постъпващата суровина ще се раздробява, изсушава и ще се оползотворява изцяло. Като изходна суровина ще се използва дървесна биомаса (отпадъчна дървесина при сеч, целулоза, дърва, отпадъци от рязане и разкрояване на дървесина и др. отпадъчни продукти при преработката на дървесина). Капацитетът на цеха определен от производителността на основната машина - пелет пресата и е 1000 кг/час (в зависимост от твърдостта на суровината) или около 2000 тона/годишно при едно сменен режим на работа. Пелетите ще се произвеждат под формата на гранули със стандартни размери, които ще се получават чрез пресоване на биомасата. Готовата продукция ще се пакетира и продава за отопление на фирми и граждани. Ще се използват наличните ВиК мрежи, за което са сключени необходимите договори със съответните експлоатационни дружества. До имота има изградени довеждащи ВиК съоръжения и електрозахранване. При бъдещото реализиране и експлоатация на описаното инвестиционно намерение се очаква формиране единствено на отпадъчни битово-фекални води, за които се предвижда безопочна изгребна яма от готови елементи, която ще се обслужва от специализирани фирми в района.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-320/29.05.2018г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
1. Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2. Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като периодично отпадъчните води се извозват от лицензирана фирма.
3. Да се сключи писмен договор с ВиК-оператор. експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Съгласно представената документация и скица на имота, в чийто граници ще се осъществява дейността и съобразно извършена проверка относно местоположението на инвестиционното предложение се установи, че предвидените дейности, включени в него ще се реализират извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):
·BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
·BG0002073 „Добростан” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-528/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.47/2010 г.).
Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.2 и ал. 5 във връзка с ал. 1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо, спрямо режима на защитена зона BG0002073 „Добростан”, съгласно горецитираната заповед за обявяването ѝ.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Баните, Кметство Вълчан дол, Възложителят и БДИБР-Пловдив)