Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-015 от 17.05.2018г.

17.05.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-169/06.03.2018г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-169-(4)/12.04.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-169-(6)/10.05.2018г. за инвестиционно предложение: „Реализиране на пет броя къщи за гости и обособяване на зони и сгради за обществено-обслужващи дейности и кътове за отдих и рекреация“, в ПИ с идентификатор 73105.12.515 по КК и КР на с. Триград, местност „Хорлог“, общ. Девин, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на около пет броя къщи за гости и обособяване на зони за обществено - обслужващи дейности и кътове за отдих и рекреация в ПИ 73105.12.515 в местността „Хорлог” в землището на с Триград, община Девин, област Смолян. Територията, в чийто граници е предвидено за реализация инвестиционното предложение е с начин на трайно предназначение - земеделска и начин на трайно ползване на имота - ливада. Имотът е собственост на възложителя и за него ще се проведе процедура по промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди, като ще се обособи ново УПИ V-515-за обществено - обслужващи дейности, къщи за гости в кв.1 отредено в зона за обществено-обслужващи дейности (Оо) с нискоетажно застрояване със следните показатели: застрояване от 1 до 2 етажа и височина на кота стреха до 7м., макс.% на застрояване-60%, максимален Кинт.1,2; мин.% на озеленяване-40%. Имотът е разположен извън регулационните граници на с.Триград и на юг граничи с ПИ 73105.12.24, в който има реализирана сграда-къща за гости „Хорлог“, собственост на същия възложител. Достъпът до имотите се осъществява от съществуващия асфалтов път на запад. По данни на възложителя, посочени в уведомлението се предвижда изграждането на пет къщи за гости и сграда с обществено-обслужваща функция с обособяване на зони за хранене и дегустация на еко-продукти и билки, зони за почивка и рекреация зони за обучение на местни занаяти и изучаване на разнообразието на местните лечебни билки в околностите на с.Триград. Необходимите паркоместа ще са осигурени и предвидени в рамките на ПИ 73105.12.515. Съгласно становище на „ВиК ЕООД гр.Смолян, имотът може да бъде водоснабден от съществуващ водопровод, преминаващ в близост и захранващ нуждите на съществуваща къща за гости „Хорлог“. Отпадъчните води ще се отвеждат във водоплътна изгребна яма.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-148/08.05.2018г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:
1.           Да не се допуска замърсяване на подземното и повърхностно водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
2.           Да се предприемат мерки за предотвратяване замърсяването на водите с нефтопродукти от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
3.           Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма.
4.           Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:
-                   BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);
-                   BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).
Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Триград, БДИБР-Пловдив и Възложителят)