Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-014 от 15.05.2018г.

15.05.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-323/24.04.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-323-(4)/14.05.2018г.за инвестиционно предложение: „Цех за преработка на собствено мляко“, в УПИ XIV, кв.81 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе, обл. Смолян с възложител „КРАСИ 70“ ЕООД, ул.“ Хан Аспарух“ №5, ет.5, ап.25, гр. Чепеларе. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предложението предвижда изграждане на цех за преработка на собствено мляко в помещение в съществуваща сграда на 1 етаж и застроена площ от 230 кв.м., в имот с УПИ XIV. кв.81 по плана на с. Хвойна, общ. Чепеларе. В цеха ще се преработва до 1 т/ден сурово овче мляко, от което ще се произвеждат: овче сирене, кисело овче мляко и овче кашкавал. Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващ водопровод, разположен в непосредствена близост до имота. Консумацията на вода за работен ден ще бъде до Q=3,3 m3 (за битови нужди - Q=300 л/смяна, за производствени нужди- Q=3 m3/тон мляко). Производствените отпадъчни води ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение с пълно пречистване (физико-химично и биологично) с капацитет Q=3.0m3. Битовите отпадъчни води ще се заустват директно в площадковата канализация. Съгласно представен предварителен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води в канализационната мрежа, формираните от дейността на обекта отпадъчни води ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа на с. Хвойна. Не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура като ще се използва изцяло съществуващата.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-283/14.05.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и ПУРН на ИБР, и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
•   Да не се допуска замърсяване па повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
•   Да се изгради подходящо пречиствателно съоръжение, което да постига необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, и което да гарантира запазването на добро състояние на водното тяло.
•   Да се сключи писмен договор с ВИК-оператор. експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води. съгласно изискванията на Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.
 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 0,34 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Хвойна, БДИБР-Пловдив и Възложителят)