Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-013 от 14.05.2018г.

14.05.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-175/08.03.2018г., писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-175-(2)/19.03.2018г., писмо с вх.№ КПД-11-175-(5)/20.04.2018г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-175-(7)/10.05.2018г. за инвестиционно предложение „Автосервиз и площадка за третиране на отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС, НУБА“, в УПИ 1559, кв. 35 по плана на с. Лещак, общ. Мадан, обл. Смолян с възложител: „САВА ЕКО БГ 15” ООД, ул. „Родопи” № 2, с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Предложението предвижда обособяване на автосервиз и площадка за третиране на отпадъци от хартия, пластмаси, стъкло, ИУМПС, НУБА, разположени в съществуваща „строителна база”, включваща три халета:
·Хале 1, състоящо се от навес за склад, механичен цех, механична раоотилница и битови помещения за работници;
·Хале 2, състоящо се от автосервиз с канал за ремонт на пътна и строителна техника, шлосерно, зареждане на акумулатори, авточасти и битови помещения;
·Хале 3, представляващо отворен гараж автотехника.
Инвестиционното предложение ще се реализира в поземлен имот УПИ I-1559 - за строителна база, в квартал 35 по плана на село Лещак, община Мадан. С предложението се предвижда събиране на ИУМПС предимно от частни лица. Извозването на ИУМПС, които не са в движение до центъра за разкомплектоване ще става със специализирана техника тип пътна помощ. Площадката за временното съхранение на ИУМПС е с непропусклива твърда настилка. Течните отпадъци от третираните ИУМПС ще се съхраняват в масло и киселинноустойчиви контейнери за негодните акумулатори. Отпадъците ще се предават при набиране на необходимите количества на фирми, разполагащи с необходимите разрешителни и лицензи за дейността им за по нататъшно третиране. При разкомплектоването ще се обръща основно внимание върху отделянето на части, които могат да бъдат използвани повторно, както и отделянето на компоненти, които се класифицират като опасни. Около 75 % от ИУМПС, основно метали ще се рециклират. Образуваните отпадъци ще се събират и временно съхраняват разделно в специално предназначени за целта помещения до предаването им за последващо третиране. На територията на площадката се предвижда разкомплектоване на около 250 - 300 бр. годишно излезли от употреба моторни превозни средства. Площадката е с изградена инфраструктура и не се предвижда изграждане на нова. Обектът е водоснабден и електрифициран. Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води от дейността на предложението. На обекта съществува и функционира водоплътна изгребна яма с обем 60 куб.м. (10x3x2 м.), която ще се изгребва и извозва към пречиствателна станция - Мадан. Дъждовните води ще се събират в кало-маслоуловител. За питейни нужди ще се използва бутилирана вода (изворна или минерална).
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „д“ – „съхраняване на метален скраб, включително скраб от моторни превозни средства“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. ПУ-01-149/08.05.2018г, предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР, и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:
- Да не се допуска замърсяване на подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;
- Водоплътната изгребна яма да бъде с подходящ обем, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;
- Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ПСОВ;
- Да се вземат мерки за предотвратяване на замърсяването на водите от нефтопродукти.
 
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 9,42 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Мадан, Кметство Лещак, БДИБР-Пловдив и Възложителят)