Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-012 от 14.05.2018г.

14.05.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-212/02.04.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-212-(6)/10.05.2018г. за инвестиционно предложение: „Оборудване на цех за производство на разредители за мебелната промишленост и авторепаратурния сектор“, находящ се в ПИ 63207.504.277.1 с адрес ул. „Хан Аспарух“ №1, гр. Рудозем, обл. Смолян, с възложител: „Н.К.Н“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №1, гр. Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение предвижда оборудване на цех за производство на разредители за мебелната индустрия и авторепаратурния сектор. Дейността ще се извършва в съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63207.504.277.1, със застроена площ от 1550 кв.м., собственост на възложителя. Имотът, в чийто граници е разположен цеха е с идентификатор 63207.504.277 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Рудозем, общ. Рудозем, обл. Смолян, с обща площ 12612 кв.м., предназначение - урбанизирана територия. Производството ще се състои в смесване по рецепта на химически продукти с цел получаване на разредители, без превръщане (без химическа реакция). Производството ще е автоматизирано. Инвестиционното предложение е ново по характер и предвижда доставка по асфалтов път на химическите продукти (течности) с помощта на цистерна до външно разположени резервоари с вместимост от около 5 кубични метра, където те ще се съхраняват. При производството, течностите ще се транспортират от външните резервоари до вътрешен смесителен резервоар, посредством иноксови тръби и двойно диафрагмени помпи, като не е необходимо разбъркване, тъй като ще се използват течности, които се смесват лесно. След смесването ще се транспортират по иноксова тръба чрез двойно диафрагмена помпа към пакетираща машина. Ще се извършва етикетиране на ръка. Капацитетът на производството ще бъде около 350000 л/година. Основните химически продукти, които ще се използват са: Ксилен, Н-бутил ацетат, Метил ацетат, МРА, Етил ацетат, МЕК (бутанон), MIBK и Толуен. Те съдържат 100% леснолетливи органични съединения. За нуждите на предложението не е необходимо и не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, както и не се предвиждат изкопни работи.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.6 буква „а“ – „обработка на междинни продукти и производство на химични вещества и смеси“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-174/08.05.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
·Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.
·Да се изгради водоплъгна изгребна яма с подходящ обем, като периодично отпадъчните води се извозват от лицензирана фирма.
·Да се сключи писмен договор с ВИК-оператор, експлоатиращ селищната канализационна мрежа за приемане и пречистване на формираните отпадъчни води.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,73 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
III. По отношение на изискванията на чл. 103, ал. 1 от Закона за околната среда.
При употребата на опасни вещества в процеса на производство, попадащи в Приложение №3 от ЗООС, да се изготви и представи в РИОСВ - Смолян Доклад за класификация по чл.103, ал.1 от ЗООС, изготвен, съгласно приложение 1 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с ОХВ и последствията от тях /д.в. бр. 5/2016г./

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, БДИБР-Пловдив и Възложителят)