Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-011 от 10.05.2018г.

10.05.2018

 Уведомление с вх. № КПД-11-250/02.04.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-250-(2)/09.05.2018г. за инвестиционно предложение „Оглеждане на риба в четири броя басейни“, в ПИ с идентификатор 44402.500.54 по КК на с.Баните, общ. Баните, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Инвестиционното предложение е изцяло ново и предвижда отглеждане на традиционни видове риба в 4 бр. басейни, които ще бъдат изградени в южната част на имот с идентификатор 44402.500.54, до границата на имота с имот с идентификатор 44402.500.881, представляващ съществуващо речно корито на р. Малка Арда-публична държавна собственост. За реализирането на ИП ще се използва площадка с размери 25 на 10 м, където ще бъдат изградени 4 бр. басейни от бетон с размери 10 на 2.5 м всеки и дълбочина 2 м. Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като има съществуваща такава. Предвижда се водовземане от повърхностен воден обект -р. Малка Арда с дебит до 10л/сек или до 315.3 хил. м3/годишно. Не се предвижда изграждане на нови водовземни съоръжения, тъй като има съществуващ бент и има съществуваща ПС за производствени цели. Географски координати на бента са: С 41 36 56.05 и И 24 59 52.67, кота 731, географски координати на ПС С 41 36 55.80 и И 24 59 59.29 с кота 718. Ще се формират отпадъчни/възвратими води от дейността отглеждане на риба до 10 л/сек или до 315.3 хил. м3 /годишно, които ще се заустват в реката.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „е“ – „интензивно развъждане на риба“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-222/04.05.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:
•   По време на експлоатацията на обекта, да се провежда собствен мониторинг във връзка с оценка на натиска върху повърхностни води от различните форми на сладководно рибовъдство.
•   На етап издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, да се изготви оценка на качеството на заустваните води от дейността отглеждане на риба, съобразно дефиницията в § 1, т. 6 от ДР на Наредба №2 от 08.06.2011 г., с оглед извършване на преценка за необходимостта от издаване на разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от ЗВ.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
- BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.), отстояща на около 0,46 км.
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Баните, БД ИБР-Пловдив и Възложителят)