Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-010 от 08.05.2018г.

08.05.2018

 Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№КПД-11-317/23.04.2018г. и писмо на БДИБР-Пловдив с вх.№ КПД-11-317-(4)/08.05.2018г. за инвестиционно предложение „Цех за преработка на мляко“, в УПИ 266 по плана на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян.Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):
Така заявеното инвестиционно предложение предвижда цех за преработка на мляко, разположен в УПИ 266 по плана на с. Богутево, общ. Чепеларе, обл. Смолян. Цехът за производство на млечни продукти е във взаимовръзка с друго предложение на същия възложител – животновъдна ферма за отглеждане на кози, находяща се в границите на същия имот. За животновъдната ферма е проведена процедура по реда на глава шеста от ЗООС и чл.31 от ЗБР, завършила с издаване на решение за преценяване на необходимостта от ОВОС №СМ-006-ПР/2017г., с което е преценено да не се извършва ОВОС. В млекопреработвателното предприятие ще се произвеждат млечни продукти с дневен капацитет около 2 тона сурово козе мляко. Предложението включва следните основни и спомагателни технологични процеси:
·Производство на козе сирене (окачествяване и приемане; очистване- пастьоризация; охлаждане; подсирване; нарязване на подсирката; оформяне и пресоване на сириснния блок; нарязване; осоляване в саламура; нареждане в кутии; зреене; съхранение);
·Производство на кисело мляко (окачествяване и приемане; очистване; хомогенизация; пастьоризация; охлаждане; заквасване; разфасоване; термостатиране; хладилно съхранение);
·Пастьоризирано прясно мляко (окачествяване и приемане; очисване; хомогенизация; пастьоризация; охлаждане; опаковане; хладилно съхранение).
Електроснабдяването на обекта ще се извършва от съществуващ електропровод. Водоснабдяването на обекта ще се извърши от съществуващ водопровод, преминаващ в близост до имота. Битовите отпадъчни води ще се заустват в съществуваща локална пречиствателна станция. Капацитетът на заустваните отпадъчни води ще бъде 2 куб.м на ден. Отпадъчните води от измиване и дезинфекция на производствените помещения и инсталации ще се събират в водоплътна изгребна яма. До имота има съществуващ транспортен достъп и не се налага изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – „производство на млечни продукти“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 и т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).
На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.
На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция източно беломорски район – Пловдив (БД ИБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ИБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-276/04.05.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условията посочени в писмото.
II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:
Предвиденото инвестиционно предложение ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:
-          BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.).
Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
(Съобщението е изпратено на Община Чепеларе, Кметство Богутево, БДИБР-Пловдив, и Възложителят)