Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-008 от 04.05.2018г.

04.05.2018

 

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№КПД-11-186/12.03.2018г. и писмо на БДЗБР-Благоевград с вх.№ КПД-11-186-(6)/02.05.2018г. за инвестиционно предложение „Модернизация на съществуваща кравеферма – увеличаване на капацитета и от 35бр. на 110бр. крави“, в УПИ ХVІІ, кв.8, с. Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме следното: 

 

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

 

 

Предмет на инвестиционното предложение е модернизация на съществуваща кравеферма - увеличаване на капацитета и от 35 бр. на 110 бр. крави в УПИ XVII, кв. 8, е. Змеица, община Доспат. Цитираният имот е с площ 1250 кв.м. Предвижда се преустрояване на съществуващите обори е цел модернизация и прилагане на технологии за отглеждане на животните. Общата използвана площ е в размер на 570 кв.м. В имота е процедирано инвестиционно предложение „Цех за преработка на мляко“ и за него е издадено Решение по преценяване на необходимостта от ОВОС №СМ-007-ПР/2017г. Според представената информация цехът за преработка на мляко е в процес на реализиране, като са изградени първи и втори етаж, а покрива е в процес на изграждане. Предвижда се обекта да бъде водоснабден, чрез присъединяване към съществуваща водопроводна мрежа като за удостоверяване на тази възможност е представен договор с „В и К“ ЕООД - Смолян. Годишното количество на битовите отпадъчни води от обекта се очаква да бъде в размер на 50 м3, а годишното количество промишлени отпадъчни води, които ще се формират от дейността на обекта в размер на 90 м3. Същите се предвижда да се пречистват в пречиствателни съоръжения с поставени мазниноуловители и чрез съществуващата в обекта канализация да се заустват в река Змейца. Предвижда се и изграждане на утайници. Формираната от дейността на обекта течна и твърда торова маса се предвижда да се съхранява съгласно „Правилата за добри земеделски практики на изградена водоплътна торова площадка“, като ще се използват за наторяване на собствени или арендовани земеделски земи.

 

 

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1)на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.2, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

 

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-172/27.04.2018г., предложението е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията в т.3, т.4, т.9, т.10 и т.11 от писмото.

 

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

 

 

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка се установи, че територията в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0.06 км.

 

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.
 
(Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Змеица, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)