Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-006 от 23.04.2018г.

23.04.2018

Уведомление с вх. № КПД-11-140/20.02.2018г. за инвестиционно предложение, писмо на БД ЗБР – Благоевград с изх.№ П-01-80/06.03.2018г. и вх. № КПД-11-140-(2)/08.03.2018г., допълнителна информация с вх. № КПД-11-140-(4)/30.03.2018г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с изх.№ П-01-80/18.04.2018г. и вх. № КПД-11-140-(6)/20.04.2018г., за изграждане на „Селскостопанска постройка за отглеждане на животни“, в ПИ 65440.30.68, в землището на с. Сатовча, общ. Сатовча, обл. Благоевград с възложител Здравко Сиркьов. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), на основание чл. 5, ал. 1 от, Наредбата за ОВОС, Ви информираме средното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на селскостопанска постройка предвидена за реализиране на около 200кв.м за отглеждане на 20 броя лактиращи и сухостойни крави в имот с идентификатор 65440.30.68 в землището на с. Сатовча, община Сатовча. Отглеждането на животните ще бъде свободно боксово съгласно технологичен проект. Доилната зала е част от производствената сграда и е проектирана като отделно помещение. В нея ще се монтира хладилен танк с вместимост 1,4 т. В помещението ще има миещо устройство за доилната инсталация, мивка с топла и студена вода. Предвидено е изграждане на торохранилище с обем 232 куб. м. за съхранение на получената торова маса от фермата. Водоснабдяването на обекта се предвижда да бъде осъществено чрез зареждане на цистерна от ВиК оператор. Представен е договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград. Отпадъчните води от измиването на коридорите след доилната зала, доилните боксове, както и течната фракция ще се отвеждат в шахта за течен тор, откъдето ще се засмукват с мобилна прикачна система и с нея ще се разпръскват на пасища. Отпадъчните води от тоалетната и измиването на млечния танк и доилната инсталация ще се отвеждат чрез отделна канализационна система в изгребна шахта с обем около 10 куб. м.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 във връзка с чл.81, ал.2 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо целите за опазване на околната среда и мерките определени в ПУРБ на ЗБР и в Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район (ПУРН на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-80/18.04.2018г., предложението е допустимо с ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021г.) и при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията в т.9 от писмото.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Съгласно представената информация и документация и съобразно извършена проверка се установи, че територията в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 0,90 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на БДЗБР, Възложителят и Община Сатовча)