Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

„Добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси и амфиболити от находище „Бистрица", землище на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград”

30.03.2018

 

ОБЯВА

за

Постановено решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2018 год. от 30.03.2018г. на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян

На основание чл.99, ал.4, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Смолян (РИОСВ-Смолян), съобщава за постановено на 30.03.2018г. на информационното табло, средствата за масово осведомяване и на интернет страницата на РИОСВ – Смолян, Решение по оценка на въздействието върху околната среда № СМ – 01 - 01/2018 год. от 30.03.2018г. на Директора на РИОСВ – Смолян, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за „Добив на скалнооблицовъчни материали - гнайси и амфиболити от находище „Бистрица", землище на с. Плетена, община Сатовча, област Благоевград” с възложител: ЕТ „Кафадарци – Ибраим Кафадаров“, с. Плетена, общ.Сатовча, обл. Благоевград.

 

На основание чл.99, ал.5 от ЗООС, достъпа до решението е осигурен чрез интернет страницата на адрес:

http://smolyan.riosv.com/main.php?module=documents&object=category&action=list&doc_cat_id=1 и по реда на Закона за достъп до обществена информация.

30.03.2018г.

Обявата е публикувана във вестник "Труд" стр. 26 от вторник 03 април 2018г. 

 

гр. Смолян