Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2018-001 от 15.01.2018г.

15.01.2018

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-951/19.10.2017г., писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-951-(3)/02.11.2017г. и писмо с вх.№ КПД-11-951-(6)/16.11.2017г., писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-951-(8)/30.11.2017г., писмо с вх.№ КПД-11-951-(10)/21.12.2017г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-951-(12)/10.01.2018г. за: инвестиционно предложение: Изграждане на „Животновъдна ферма“, в ПИ016099, м. „Чил дере“, землище на с.Змеица, общ. Доспат, обл. Смолян с възложител Елмер Стефанов. Във връзка с внесеното от Вас уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на нова животновъдна ферма за отглеждане на овце и крави в поземлен имот 016099, местност „Чил дере, землище на с. Змеица, община Доспат, област Смолян. За застрояването на животновъдната ферма е изработен ПУП за определяне на площта за застрояване съгласно чл.2, ал.1, т.2 и чл.5 от Наредба №19 за земеделска земя. Възложителят притежава имоти в съседство на ПИ 016099 на обща площ 16929кв. (ливади, пасища и мера). Съгласно чл.7 от Наредба №19 застрояването трябва да е до 10% от общата площ. Площта предвидена за застрояване е 642кв.м – 3,79% от общата площ. В границите на имота се предвижда да бъдат изградени: административна и животновъдна сгради, КПП, торова яма и три отделни изгребни ями. Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови нужди се предвижда да бъде осъществено чрез изграждане на нов водопроводен клон с дължина 800 м. от съществуващ водопровод PEHD 90 до имот № 016099, за което е представено становище от „Водоснабдяване и Канализация “ ЕООД - Смолян. Битово-фекалните води от административната сграда и КПП се предвижда да се отвеждат в изгребни ями с капацитет съответно 1.5м3 и 1.0м3. Представен е договор с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - Смолян за обслужване на съоръженията и отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ - Пампорово. Торовата маса, формирана при отглеждането на животните, се предвижда да се събира и съхранява в торова яма с подходящ обем.

На основание чл. 4а, ал.1 от Наредбата за ОВОС е изискано становище от Басейнова дирекция Западно беломорски район – Благоевград (БД ЗБР), относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Западнобеломорски район (ПУРБ на ЗБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-376/08.01.2018г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ЗБР и ПУРН на ЗБР за БУ при спазване разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в т.2, т.3, т.7, т.8 и т.9 от становището а именно:

- т.2. Водоснабдяването на обекта е вода за питейно-битови нужди се предвижда да бъде осъществено чрез изграждане на нов водопроводен клон с дължина 800 м. от съществуващ водопровод PEHD 90 до имот № 016099, за което е представено становище от „Водоснабдяване и Канализация “ ЕООД - Смолян.

- т.3.      Битово-фекалните води от административната и КПП се предвижда да се отвеждат в изгребни ями с капацитет съответно 1.5 м3 и 1.0 м3. Представен е договор с „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД - Смолян за обслужване на съоръженията и отвеждане на отпадъчните води до ПСОВ - Пампорово.

- т.7. Мерки в ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021 г.) - видно от Приложение 7.2.г. (Програма от мерки за повърхностни и подземни води в ЗБР) от Раздел VII на ПУРБ на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 г.) - „Кратък преглед на програма от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда“ за подземно водно тяло “ Пукнатинни води в Западнородопски метаморфити, Южнобългарски гранити, Барутин-буйновски плутон ” с уникален код BG4G001PtPz026 са разписани основни и допълващи мерки с цел поддържане на доброто състояние на водното тяло, като същите не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

- т. 8.     Мерки в ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-2021 год.) - инвестиционното предложение не попада в райони със значителен потенциален риск от наводнения по чл. 5 от Директивата за наводненията, които са утвърдени със Заповед № РД-746/01.10.2013 г. на министъра на околната среда и водите, съгласно чл.146г, ал. 2 от Закона за водите. В ПУРН на „ЗБР“ за БУ (Приложение 4. Програма от мерки) е разработена програма от мерки като предвидените мерки не противоречат на дейностите, предмет на инвестиционното предложение.

- т. 9. Забрани и ограничения предвидени от Закона за водите и нормативната база

към него:

- т. 9.1.  В изпълнение на разпоредбите на чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите е необходимо на всички етапи от планирането, проектирането, строежа и поддръжката на предвиденото за изграждане съоръжение, да се предвидят мерки, обезопасяващи водите на подземното водно тяло от замърсяване;

- т. 9.2.  Съгласно разпоредбите на чл. 46, ал. 2 от ЗВ, изграждането на конструкции, инженерно-строителни съоръжения, постройки и други, при които се осъществява или е възможен контакт с подземни води се извършва при условията и по реда на Закона за устройство на територията при спазване на изискванията за опазване на подземните води по Глава VIII от ЗВ;

- т. 9.3.  Необходимо е изгребните ями и торовата яма да бъдат изградени в съответствие със съществуващите нормативни изисквания. Същите трябва да бъдат водоплътни, без преливник и изградени по начин, който да не позволява просмукване на отпадъчни води в подземни води.

- т. 9.4.  Предвид разпоредбите на Директива 9I/676/EEC относно защита на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, отпадъците от биологичен произход трябва да се съхраняват върху изолирани площадки - лагуни, торохранилища до момента на равномерното им разхвърляне върху обработваемите площи с цел подхранване на почвата. В тази връзка е необходимо да се спазват минималните срокове за съхранение, които са строго регламентирани и зависят от вида на оборската тор, като твърдият оборски тор трябва да се съхранява най-малко 6 месеца преди внасянето му.

- т. 9.5.  Следва да се спазват и разпоредбите на чл. 6 и приложението към него от Наредба № 2 от 16.10.2000г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници, издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на здравеопазването и министъра на земеделието и горите, съгласно които правилата за добра земеделска практика задължително регламентират:

-        периодите, през които разпръскването на торове е забранено;

-       обема и характеристиките на депата за съхранение на органични торове, включително мерки за предотвратяване на замърсяването на подземните и повърхностни води с течности, произхождащи от тях или от складирани фуражи.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, ще се реализира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

-                        BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

-                        BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 (Съобщението е изпратено на Община Доспат, Кметство Змеица, БДЗБР-Благоевград и Възложителят)