Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-055 от 11.12.2017г.

11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-1032/24.11.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-1032-(2)/08.12.2017г. за „Хотел с ресторант и външен басейн“ в УПИ за курортни дейности в ПИ 003064, м.„Чаирът“, в землище на с. Старцево, общ. Златоград, с възложител: Сергей Златков. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализацията на дейности свързани с промяна на предназначение на земеделска земя и реализиране на инвестиционно намерение за строителство на хотел с капацитет до 15 стаи за настаняване със самостоятелни санитарни възли. Ресторант с капацитет до 50 човека с кухня и навес и външен басейн до 80 куб. м. За ПИ с номер 003064, в м. „Чаирът“ в землище на с. Старцево, общ. Златоград, има одобрен ПУП-ПРЗ, както и план схеми за електрозахранване и външно водопроводно захранване. Общата площ на имота е 4870 кв.м., същият е с трайно предназначение на територията – земеделска и начин на трайно ползване и площ на имота – нива. Предприета е процедура за промяна на предназначение на земеделска земя. Предвиденото застрояване ще се реализира в северния край на имота, съгласно одобрен ПУП-ПР. Предвижда се сградата за хотел да е триетажна постройка с един подземен етаж, като максимална височина - кота корниз да е 10м. На първо надземно ниво ще се реализира ресторант с кухня и вход с рецепция и лоби бар към хотелската част. От рецепцията с лоби бара ще се осигури достъп до два етажа с хотелски стаи. В сутеренно ниво ще са разположени необходимите технически помещения, складове към кухня, котелно помещение с котел за твърдо гориво. Конструкцията на сградата ще е монолитна, скелетно-гредова, с носещи стоманобетонови колони и греди, преградни и оградни тухлени стени с дебелина 25 см, топлоизолирани съгласно проект по част ЕЕ, с традиционен скатен дървен покрив с покритие от керамични керемиди. Външният басейн ще се реализира на по-ниско ниво пред хотела с ресторант. За нуждите на басейна са предвидени съблекални със спомагателни помещения. Поради теренните характеристики на терена – голямата денивелация в рамките на имота по посока север-юг е необходимо заравняване на терена в зоната около басейна, за целта са проектирани ниски подпорни стени. В най-ниската част на имота, в непосредствена близост вход/изход имот, ще се реализира малък паркинг за автомобили за нуждите на хотела. Обекта ще бъде захранен с вода, за питейно битови и противопожарни нужди от действаща водопроводна мрежа на с. Старцево, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр.Смолян. Отпадъчните води ще се изхвърлят във водоплътна изгребна яма с вместимост от 11 куб.м, като отпадъчните води от нея ще бъдат периодично извозвани в ГПСОВ-Златоград, след сключен договор с „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян. Имотът ще бъде захранен с електроенергия чрез подземен кабелен ел. провод 20kV от съществуваща BЛ 20 kV “Белите камъни“. Предвижда се изкопните работи да са с дълбочина от 1,5 до 3,0 м от кота съществуващ терен, като не се предвижда използването на взрив. Земните маси ще се използват за обратен насип и оформяне на терена и при необходимост ще се извозват на депо за земни маси, след получаване на разрешение от общинска администрация. Водоснабдяването на обекта за питейно битови и противопожарни нужди ще се извърши от действаща водопроводна мрежа на с. Старцево, съгласно становище на „Водоснабдяване и канализация „ЕООД гр. Смолян.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-328/06.12.2017г., инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда, при спазване на следните условия:

1.    Да не се допуска замърсяване на подземните и повърхностните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

2.    Да се сключи договор с ВиК оператор за водоснабдяване на обекта чрез съществуващата водопроводна мрежа, за описаните в ИП цели;

3.    Да се предприемат мерки за пречистване на отпадъчните води от мазнини и нефтопродукти, преди постъпването им във водоплътна изгребна яма;

4.    Да се изгради водоплътна изгребна яма с подходящ обем, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма;

5.    -Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане на отпадъчните води в съществуваща ГПСОВ;

6.    При промяна на ИП и предвиждане на водоснабдяване чрез собствен водоизточник, с обществена и/или стопанска цел е необходимо да се стартира процедура по разрешителен режим в БД ИБР, съгласно ЗВ.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.12 буква „в“ – „ваканционни селища, хотелски комплекси извън урбанизирани територии и съпътстващи дейности (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 2,64 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Златоград, Кметство Старцево, БДИБР-Пловдив и Възложителят)