Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-054 от 11.12.2017г.

11.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-867/26.09.2017г., допълнителна информация с вх. № КПД-11-867(4)/22.11.2017г. и писма на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-867(2)/20.10.2017г. и КПД-11-867(6)/08.12.2017г. за „Предприятие за добив и преработка на мляко“ предвидено за реализация в ПИ с идентификатор 49014.16.406, местността ”Общината” в землището на с.Момчиловци, община Смолян, обл. Смолян с възложител: Ивайло Данчев и Димитър Данчев,

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

 

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на две нови сгради за предприятие за добив и преработка на мляко в ПИ 49014.16.406, който е с обща площ - 2015кв.м., в м. „Общината“, с.Момчиловци, община Смолян. Предвижда се обособяване на ново УПИ 406-за производствени и складови дейности - предприятие за добив и преработка на мляко в предимно производствена зона (Пп) с нискоетажно застрояване със следните показатели: застрояване от 1 до 3 етажа и височина на кота стреха до 10м., макс.% на застрояване - 80%, макс. Кинт.2,5; мин.% на озеленяване-20%. Имота е с начин на трайно предназначение - земеделски и начин на трайно ползване-ливада. Транспортното обслужване на новообразуваното УПИ-406 за производствени и складови дейности-предприятие за добив и преработка на мляко ще се извършва от съществуващия селскостопански път. За настоящата пътна връзка има предварително съгласие от ОПУ-Смолян съгласно Писмо с Изх.№94-00-89 от 09.08.2017г. и приложен Протокол за оглед от 09.08.2017г. Също така достъпа до имота за обслужване на бъдещата кравеферма,която ще се ситуира в южната част на имота може да се осъществява и от юг от съществуващия селскостопански път общинска собственост. В имота се предвижда изграждането на две основни сгради:

· Сграда 1: - мандра с дегустационна зала и панорамна тераса за посетители. В обособената част от Сграда 1–„Мандра“ се предвижда производство на кисело мляко,сирене и кашкавал. Предвижда се обособяване на производствена зона в приземния етаж на сградата и демонстрационна зона с достъп за посетители, които ще имат достъп да наблюдават производствените процеси и зоните на зреенето на видовете еко и натурални продукти. На нивото над мандрата се предвижда панорамна тераса, както и дегустационна зала с кафе-аперитив с кътове за отдих и почивка за посетителите и санитарно-битова зона за персонала. Застроената площ на сградата ще е около 200кв.м,а разгънатата застроена площ на цялата сградата ще е около 500кв.м.

 

· Сграда 2: - кравеферма за отглеждане на 40 крави с обособени родилно отделение, млекосъбирателен пункт, санитарно-битови помещения и технологични площадки. Обектът ще се изгради, като специализирано животновъдно предприятие за производство на мляко, тип ферма за оборно пасищно отглеждане на крави с необходимата инфраструктура, сеновал за био обезпеченост, торище, помещение за съхранение на млякото, сухостойни, родилни боксове и санитарно-битови помещения. Предвижда се изграждането на сграда със застроена площ около 350кв.м и разгъната застроена площ около 700кв.м, тъй като на второ ниво се предвижда изграждане на сеновала. Проектирани са боксове за 40бр. крави, родилни боксове, боксове за мъжки и женски телета, изолаторно за болни животни и помещение за съхранение на фуражи. Оформена е зона със санитарно битови помещения и стая за почивка за персонала. В сградата ще се отглеждат крави от породата Българско родопско говедо /БРГ/.

 

 

 

Имотът ще се захрани е питейна вода чрез водовземате от съществуващ полиетиленов водопровод, разположен на запад от имота и допълнително водно количество няма да е необходимо. Производствените отпадъчни води от мандрата ще бъдат минимални, съгласно технологичното задание, получените отпадъчни течности при производството на сирене, сиренови продукти и кисело мляко -суроватка ще се събира в съдове и ще бъде използвана за храна на животните в кравефермата в имота. Единствените отпадъчни води, които ще се формират при измиването на млечните вани и другите спомагателни съдове към производството ще се отвеждат към мазниноуловител, предвиден да се монтира на изход на канализацията към производствената част. Тяхното дневно водно количество е около Q=88 l/ден или Q=0,09 м3/ден, включително използването на миещи разтвори. Битовите отпадъчни води от мандрата се предвижда да се отвеждат до водоплътна изгребна яма. Обемът на ямата е изчислен за времепрестой на отпадъчната вода в нея Т=35 дни. Приета е изгребна яма с размери V=12 m3 - водоплътно полимерно съоръжение – тип контейнер, снабдено е входна шахта и възможност за монтаж на входна тръба и тръба за отдушник. В изгребната яма ще се заустват и отпадъчните води от производствената дейност на мандрата, след като предварително са преминали през мазнинозадържателя. Възложителите на обектът са сключили Договор №10 от 15.11.2017г. с действащия в района ВиК оператор за извозването на събраните количества отпадъчни води до ГПСОВ -Смолян . Отпадъчните количества вода от персонала се включват към битово-отпадъчните води в изгребната яма. Предвижда се изграждане на торище за суха тор, оградено и покрито е навес. Очакваното количество торови маси, които ще се излъчват годишно от кравефермата е 676.8 м3. При прилаганата технология торовите маси ще бъдат смесени течно кремообразни. Торището е необходимия обем ще е ситуирано непосредствено до сградата и ще бъде оградено е метална ограда и мрежа. През периодите с интензивни валежи ще бъде покривано е полиетиленово покривало, за да се избегне прекомерното му напълване. Всички съоръжения, които имат контакт с торовите маси ще са изградени от сулфатоустойчив, водоплътен бетон. Това предполага необходим капацитет за съхранение да е около 170 м3. Представен е Договор №10 от 15.11.2107г. е „ВиК Смолян „ЕООД за периодично почистване със специализирана ямочистачна кола на предвидената водоплътна изгребна яма в имота. Представен е Договори за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд във връзка е пасищното отглеждане на кравите в подходящите сезони и необходими площи за разпръскване на торовите маси от кравефермата в благоприятните сезони на годината на селскостопанските площи стопанисвани от Възложителите.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-202/06.12.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

1.  Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2.  Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД Смолян за водоснабдяване на обекта.

3.  Да се изгради водоплътна изгребна яма, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма.

4.  Да се изгради мазниноуловител за пречистване на отпадъчните води от производствената дейност на мандрата преди да постъпят във водоплътна изгребна яма.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1) и т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти и на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

 

 

 

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001031 „Родопи-Средни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,73 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Момчиловци, БДИБР-Пловдив и Възложителите)