Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-053 от 04.12.2017г.

04.12.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-913/06.10.2017г., писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-913-(2)/20.10.2017г., писмо с вх.№ КПД-11-913-(4)/03.11.2017г., писмо с вх.№ КПД-11-913-(6)/24.11.2017г. и писмо на БД ЗБР – Благоевград с вх.№ КПД-11-913-(8)/30.11.2017г. за строителство на открити рудници за добив на скално-облицовъчни материали на площ 204334кв.м., на находище „Фъргово“, участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“ в землището на с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград с възложител: ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“ с. Фъргово, общ. Сатовча, обл. Благоевград.

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение е ново за строителство на открити рудници за добив на скално-облицовъчни материали - гнайсошисти в находище "Фъргово", участъци „Брезите", „Кърпово" и „Тиклата", в землището на с. Фъргово, община Сатовча, област Благоевград. Находище "Фъргово", участъци „Брезите", „Кърпово" и „Тиклата" се намира на около 2 км северно и 2 км югозападно от с. Фъргово, в землището на с. Фъргово, община Сатовча. Находището е открито в резултат на търсещо-проучвателни работи в периода от 2014-2016 г. Геоложкия доклад с изчислени запаси и ресурси от скално-облицовъчни материали за находище „Фъргово“, община Сатовча, област Благоевград е разгледан от специализирана експертна комисия за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства (СЕК), видно от писмо на Министерство на енергетиката с изх. № Е-91-00-189/08.08.2017г. Общата площ на находището е 204334 м2. Добива на скално-облицовъчни материали ще се извършва посредством хидравличен чук, багер и булдозер. Подхода към находището ще се извършва по съществуващия по време на ГПР път. Транспорта на добитите плочи до производствената база в землището на с. Сатовча ще се извършва с бордови автомобили и самосвали. Машините, които ще се използват при добива са: Хидравличен багер; Хидравличен чук; Бордови автомобили и самосвали. Добитите плочи ще бъдат подложени на допълнителна обработка в цеха за обработка на скално-облицовъчни материали, разположен в замлището на с. Сатовча. Изземването на минната маса ще се извършва на стъпала (5 м) и подстъпала (2,5 м) с помощта на хидравличен чук и багер като обработката на материалите ще се извършва ръчно с шила и чукове. След обработката добитите плочи ще се редят на палети, които ще бъдат извозвани с бордови автомобили до базата в землището на с. Сатовча за допълнителна обработка и продажба. Предвижда се минимален годишен добив от 1800 м3 полезно изкопаемо, което съответства на около 27000 м2 плочи. Находището ще се експлоатира за максималния концесионен срок до 35 години. Полезното изкопаемо - гнайсошисти от находище „Фъргово” ще се експлоатира по открит начин с изграждането на три кариери, по една във всеки участък и шест депа за съхранение на минните отпадъци. Откривните работи ще включват отнемане на меката откривка (включваща склонов насип и делувиални отложения, в най-горните части на която е наличен и маломощен почвен слой) в района на първоначално разработваното кариерно поле, на насипищата и предвидените вътрешно кариерни пътища. Тези материали се предвижда да се изземват, натоварват и транспортират до най-близкото депо, а при запълването му до следващото такова, с цел използването им при бъдещите рекултивационни дейности на нарушените терени на находище Фъргово. Твърдата откривка, която включва гнайсошисти от непродуктивния пласт, които са негодни за добив на скални късове и технологичния отпадък от добива йм се предвижда да се складират на шест насипища граничищи с исканата концесионната площ. Една част от този отпадък се предвижда да бъде върнат в кариерните изработки, от които е отнет в периода на разработка на участъка от находището. Това ще стане възможно благодарение на системата за добив с обратно запълване, при която обемите, в които е иззето полезно изкопаемо, ще се запълват с материал от следващите добивни площи. По този начин се гарантира оставането на местните материали, като не се допуска привнасяне на нетипични за района материали. По този метод силно се ограничава площта засегната от добивните и съпътстващите ги дейности. Предвижда се част от формирания инертен отпадък, след допълнителна преработка, да бъде реализиран като „трошен камък" за целите на пътното и гражданското строителство. Технологичния отпадък, който ще се генерира от добива на скалните късове, негодни за скално-облицовъчни материали (дребнокъсов скален отпадък) ще възлиза на 1050 м3/год. или 36750 м3 за целия период на концесия. Средно за годината ще се откриват около 500 м2 площ за всеки един от участъците или 1500 м2 за година. Поради изграждането на кариерните гнезда и инфраструктура, при средна дебелина на твърдата откривка за находището от 2.6 м ще се генерират приблизително 3450 м3 скален отпадък, а за целия период на концесията - 120750м3. От по-горе изложената информация може да се заключи, че общо тези материали - твърда откривка и отпадък за срока на концесията се очаква да бъдат около 121800 м3.

Воден ресурс за промишлени цели - за оросяване на пътищата и на площадките ще се доставя от близък водоизточник чрез водоноска и ще се ползва в ограничено количество (до 3-4 м3/дневно). За събиране на фекалните води, които ще се формират на обекта се предвиждат санитарни клетки (химически тоалетни) за всяка кариерна изработка, които ще се обслужват от специализирана фирма. Отпадъчните битови води (от измиване и хигиенен душ) от административно- битовата част на обекта ще се събират в непропусклива изгребна шахта, която периодично ще се почиства от специализирана фирма. Голямата част от дъждовните води и водите, получавани в резултат на снеготопене, поради специфичната структура на масива, ще се инфилтрират в него. При събиране на води в котлована на кариерните изработки, същите с помпа ще бъдат изпомпвани извън него.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ЗБР - Благоевград, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни (ПУРБ на ЗБР) и План за управление на риска от наводнения (ПУРН на ЗБР) в Западнонобеломорски район. Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № П-01-357/28.11.2017г., предложението е допустимо от гледна точка ПУРБ на ЗБР за БУ (2016-2021) и ПУРН на ЗБР за БУ (2016-2021) при спазване на разпоредбите на Закона за водите и условията, описани в точки т.2, т.3, т.7, т.8 и т.9 от становището.

 

Предложението попада в обхвата на т.2, буква „а“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

 

 

 

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

 

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):

 

Площта, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

-          BG0001030 „Родопи Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,3 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

III. По отношение на изискванията на чл. 5, ал.1, т.3 от Наредбата за ОВОС:

 

Дейностите предвидени с инвестиционото предложение ще пораждат образуването на минни отпадъци. Съгласно чл.22г, ал.4 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), когато инвестиционното предложение за дейности, пораждащи минни отпадъци, подлежи на процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в инвестиционното предложение задължително се включва предложението за управление на минните отпадъци. На основание чл.6, ал.1, т.3 от Наредбата по ОВОС към информацията по ал.1 се прилага и предложението за управление на минните отпадъци - в случаите по чл. 22г, ал. 4 от Закона за подземните богатства.

 

(Съобщението е изпратено на Община Сатовча, Кметство Фъргово и БДЗБР-Благоевград)