Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-052 от 17.11.2017г.

17.11.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-663/08.08.2017г., писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-663-(2)/21.08.2017г., писмо с вх. №КПД-11-663(4)/21.09.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-663-(6)/17.11.2017г. за: инвестиционно предложение "Изграждане на водоем V= 400 м3“ в имот 118928 в землището на с. Чепинци, Община Рудозем, обл.Смолян с възложител: Община Рудозем, бул. „България“ №15, гр.Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на водоем с обем 400 м3 Същият ще се захранва от водоизточник „Елидже”. Бъдещият водоем ще се реализира в имот с номер № 118928, представляващ част от имот № 118927 в землището на с. Чепинци и е с площ 0,500 дка. Попада в отдел/подотдел – 472/о, - широколистна гора. Вида на собственост е държавна частна, а начина на трайно ползване – залесена територия. Ще се извърши промяна предназначението на имота. Обекта е от първостепенно значение за община Рудозем видно от Решение № 234 взето с Протокол № 27 от заседание на Общински съвет – Рудозем, проведено на 20.07.2017г. Водата от бъдещия водоем ще се използва за питейни нужди от жителите на с. Чепинци, както и ще се захранва бъдещото ГКПП „Рудозем – Ксанти”. Дейности, предвидени при изграждането на водоема са:

- извършване на изкопни работи;

- кофражни работи;

- армировъчни работи;

- бетонови работи;

- хидро-изолационни работи

Водоема ще е със застроена площ – 160 м2 и обем V= 400 м3. Ще се захранва от водоизточника по вече съществуващ водопровод.

Водопровода е собственост на „ВиК Смолян“ ЕООД и се ползва от населението на с. Чепинци.

За реализиране на инвестиционното предложение не се налага промяна в съществуващата пътна инфраструктура. Имота е достъпен по съществуващ горски път. Електро захранването ще е от ГКПП „Рудозем – Ксанти”. За изграждането на водоема не се предвижда използването на взрив.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и плана за управление на риска от наводнения в Източно беломорски район (ПУРН на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-67/16.11.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване следното изискване:

- Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни водни от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „з“ – „язовири и други съоръжения за събиране или съхраняване на вода за продължително време (невключени в приложение №1)“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

·      BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.)

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Рудозем, Кметство Чепинци и БДИБР-Пловдив)