Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-051 от 23.10.2017г.

23.10.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-831/12.09.2017 г. и допълнителна информация с вх. № КПД-11-831(2)/26.09.2017 г.за: „Предприятие за пастьоризирано прясно мляко“ в ПИ с идентификатор 05462.5.1, м. „Долна Сабурча“, землище на с. Борино, обл. Смолян с възложител: „БОРИКОМ-АМТ“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №8, с. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното от уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

            Инвестиционното предложение предвижда изграждане на ново предприятие в границите на имот с идентификатор 05462.5.1 местност „Долна Сабурча” землище с. Борино. Предприятието ще се реализира върху терен собственост на възложителят. Обща площ на имота е 1212 м.кв. съгласно скица № 15-107470/13.03.2017 г. на СГКК гр. Смолян. Обекта ще ползва изградената и функционираща инфраструктура на комплекса „кравеферма – мандра“ на ЕТ „ЗП Али Тайр“ поради, което не се налага изграждането на нова допълнителна техническа инфраструктура. За реализация на инвестиционното предложение ще се извърши промяна в предназначението на земята от „Земеделска” и с начин на трайно ползване „Нива” в терен за предимно промишлена дейност с местоположение – географска дължина Е = 24°272013, географска ширина -  N = 41°678668 и надморска височина - 1190 м. Основните процеси, които ще се извършват в предприятието ще са: - Приемане и окачествяване на млякото; - Хомогенизация на млякото; - Топлинна обработка на млякото; - Опаковане на млякото; - Съхранение  на пастьоризираното мляко; - Измиване на технологичното оборудване. Ефективния фонд работно време ще бъде 325 дни/год. или 2600 ч./год. Очаквана средночасова производителност 150 л./час. Обща годишна преработка 390000 л./год. Предвижда се за водоснабдяване на обекта с питейно – битови и промишлени води същия да се включи към клон на вътрешната  водопроводна мрежа Ø 160 на с. Борино минаващ по границата на имота. Инвестиционното предложение определя обслужващия персонал да бъде 6 - 7 човека, което определя нужните за обекта водни маси в т.ч.: Вода за санитарно битови нужди – около 1 куб. м/ден; Вода за технологични нужди - за миене на помещенията – около 2 куб. м /смяна и за миене на оборудването – 0,6 куб. м/смяна. Очакваното количество по вид на формираните отпадъчни води ще е: - битови отпадъчни води от работещите в предприятието – 0,9 куб. м/ден и промишлени отпадъчни води образувани от миене на оборудването и работните помещения- 2,4 куб. м/ден. Предвижда се двата потока да се заустват във водоплътна изгребна яма, като промишлените води предварително ще се пречистват в локален мазниноуловител модулен тип. Водите от ямата периодично (през около 10 дни) ще се изпомпват и транспортират до пречиствателна станция за битови отпадъчни води по договор с „ВиК“ ЕООД.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-203/18.10.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

Да се сключи договор с „ВиК“ ЕООД Смолян за водоснабдяване на обекта.

Да се изгради водоплътна изгребна яма, като периодично водите в нея да се извозват от оторизирана фирма.

Да се изгради локален мазниноуловител модулен тип за пречистване на промишлените отпадъчни води преди да постъпят в водоплътна изгребна яма.

Да се сключи договор с оторизирана фирма за приемане и допречистване на отпадъчните води в съществуваща ПCOB.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.


(Съобщението е изпратено на Община Борино, БДИБР-Пловдив и Възложителят)