Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-050 от 29.09.2017г.

29.09.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-573/18.07.2017г., писмо на БДИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-573(2)/07.08.2017г., писмо с вх.№ КПД-11-573(4)/31.08.2017г. и писмо на БДИБР - Пловдив с вх.№ КПД-11-573(6)/26.09.2017г. за изграждане на кравеферма в поземлен имот с номер 079001, местност „Вър Азмака“, землище на с. Козарка, общ. Неделино, обл. Смолян с възложител – Веселин Данчев 

Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомява за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Целта на инвестиционното намерение е свързано с промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, чрез одобряване на подробен устройствен план (ПУП-ПЗ) – „За селскостопански сгради, складове и отглеждане на животни“, за поземлени имот с номер 079001, местност „Вър Азмака“, землище на с. Козарка, общ. Неделино и обособяване на нов урегулиран поземлен имот с площ 1530м2 с площадка за проектиране на кравеферма. Целта да се проектира и изгради нов краварник на два етажа със съпътстващите го доилна зала и торохранилище на първи етаж и сеновал и склад за фуражи на втори етаж със застроена площ до 700 кв.м и РЗП до 1500 кв.м. В комплекса ще се помещават още спомагателна селскостопанска сграда до 50 кв.м за съхранение на селскостопански инвентар, торна лагуна и други съоръжения свързани с отглеждането на кравите. С проекта се предвижда изграждане на модернизиран животновъден кравекомплекс, за отглеждане на максимално 100 бр. млечни крави. Всички процеси по отглеждането, доенето и почистването ще са максимално автоматизирани. Храната ще се приготвя по рецептурници в специална фуражна кухня, разположена в рамките на комплекса. Система от скреперни устройства ще работи денонощно в производствената сграда и на всеки 45 минути ще почиства технологичните пътеки. Събраната тор, ще се ще се стифира на торна лагуна. В рамките на стопанската сграда ще се обособи помещение за съхранение на фуражи и съблекални и санитарно-битови помещения. Имотът ще бъде ограден с ажурна ограда като ще се осигурят и 4 бр. паркоместа за автомобили и 1бр. за колесен трактор.

Сградите ще бъдат водоснабдени чрез изпълнение нов сондаж, за битово водоснабдяване, за сметка на инвеститора, който ще се изпълни в границите на имота на необходимите отстояния от странични граници. Сондажът ще бъде с дълбочина 20м. и бъде поставена тръба ПВЦ с диаметър Ø200 с малка хидрофорна помпа. Географските координати на сондажа ще бъдат 41°26'39.5"N и 25°08'08.6"E. Предвидените количества за водочерпене ще бъдат до 10 куб. м. на денонощие.

Отпадъчните води от кравефермата и съпътстващите помещения ще се събират във вкопана водоплътна изгребна яма с капацитет 450 куб. м., което ще се изпълни в границите на имота на необходимите отстояния от странични граници и ще се почиства веднъж на 4 месеца. Очакваните отпадъчни водни количества ще бъдат 1,8 куб./денонощие. Предвидената технология за оползотворяване на събраната тор, която ще е с обем около 1м3/ден няма да противоречи на изискванията за разлагането и за период от 6 месеца преди използването и за наторяване. Торната лагуна ще се обособи в оградена с водоплътни стени яма оразмерена да поеме съхранението на маса за период по-голям от 30 седмици (6 месеца и половина). Торта ще се подрежда от комбиниран багер с челен товарач в лагуната на купчини пласт върху пласт, като всяка седмица ще се образува нова купчина. На всяка купчина ще се поставя табела с дата, на която е завършено депонирането ѝ. След изтичане на 6 месеца от престояването съответната купчина тор ще бъде натоварена на самосвал посредством комбиниран багер и превозена до ниви на инвеститора, където ще бъде употребената за наторяване. Кравефермата ще работи с двама работници, който ще отговарят за поддържането на кравефермата и ще имат грижата свързана с депонирането, разлагането и оползотворяването на торта образувана от отглеждането на кравите.

Имотът е електрифициран с въздушно кабелно отклонение от общите мрежи и съоръжения на електроразпределителната мрежа  на „ЕВН Електроразпределение“ ЕАД.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-10/21.09.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

1.  Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2.  По време на сондирането изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за тази цел места.

3.  Водата от сондажния кладенец може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7, т. 1 от ЗВ.

4.  Да се спазват изискванията на Наредба № 2/13.09.2007г. Капацитетът на съоръжението за съхранение на оборска тор трябва да бъде достатъчен за съхранение на генерирания в стопанството оборски тор. Съоръжението за съхранение на твърд и течен оборски тор се изгражда с водоустойчиво дъно, по начин, който да не позволява проникване в почвата или замърсяване на водоизточниците. Съоръженията да се проверяват редовно и при необходимост се предприемат незабавни действия.

5.  Да се има предвид, че има забрани за внасяне на оборски Азотсъдържащи торове (органични и минерални/неорганични) при полски култури, трайни култури, нови овощни насаждения, ливади и постоянни пасища не се внасят в следните периоди: от 1 ноември до 20 февруари за Южна България (области Благоевград, Бургас. Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково, Ямбол, София-град, София-област, Перник и Кюстендил).

6.  Изгребната яма да бъде водоплътна, като периодично водите в нея да се извозват от лицензирана фирма.

7.  Да се сключи договор с ВиК оператор третиране преди заустване

като периодично водите в нея да се извозват от за приемане на отпадъчните води и последващо им третиране преди заустване.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.1 буква „д“ – „интензивно животновъдство (инвестиционни предложения невключени в приложение №1“ и т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи в т.ч. – за водоснабдяване“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 8,61 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Съобщението е изпратено до Община Неделино, Кметство Козарка, БД ИБР - Пловдив и Възложителят