Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-049 от 18.09.2017г.

18.09.2017

Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ КПД-11-292/04.05.2017г. и писма на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-292-(2)/05.06.2017г., КПД-11-292(4)/31.07.2017г., вх.№ КПД-11-292-(6)/15.08.2017г. и вх.№ КПД-11-292-(10)/13.09.2017г. за изграждане на „Предприятие за преработка на мляко (мандра)“ с капацитет 3000л/ден, в ПИ УПИ V-673, кв.48 по плана на с.Елховец, община Рудозем, с възложител: „Вилидж милк“, ЕООД, бул. „България“ №9, гр. Рудозем, обл.Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализацията на млекопреработвателно предприятие с капацитет до 3000л на ден сурово краве, овче и козе мляко. Основните продукти, които ще се произвеждат ще бъдат: бяло саламурено сирене, кисело мляко и български кашкавал, като техните количества ще се определят от търсенето и сезона на производство. Като допълващи производства се предвижда производството на суроватъчно масло и извара. Инсталираните мощности за производство на бяло саламурено сирене на едно зареждане са 3000 литра сурово мляко. Инсталираните мощности за производство на български кашкавал на едно зареждане са 3000 литра. Основните технологични процеси за двете производства са: прием на сурово мляко; термизация; съхранение; пастьоризация; охлаждане; заквасване; образуване на сиринина (подсирване); обработка на сиренината; темпериране; обдухване (за кашкавал); зреене; разфасоване /нарязване/; опаковане; пакетаж; съхранение; експедиция. Приблизителната прогнозна площ на предприятието е около 740 кв. м. Предвижда се изграждане на трафопост в рамките на парцела с цел захранване на производствените мощности, а така също на котелно за захранване на производството с пара. Предприятието ще се захранва с вода от обществената водопроводна мрежа (ВиК) на населеното място – с. Елховец. От обекта ще се формират битови отпадъчни води, при общо приета битова норма между 50 и 250 л/ден/човек, които ще се отвеждат в съществуваща канализационна шахта, намираща се в границите на имота. Количеството на промишлени отпадъчни води за денонощие ще бъдат около 2,5 куб.м. Предвижда се промишлените отпадъчни води да се пречистват с каломаслоуловител, след това ще се отвеждат в съществуваща канализационна шахта и ще се заустват в река Елховска. Битовите отпадъци ще се събират в затварящи се контейнери, застлани с PVC чували, на местата, където се отделят. Евакуирането на битовите отпадъци от предприятието се извършва след края на всяка работна смяна. Ще се събират в контейнер разположен на площадката на предприятието. Извозването им ще се извършва по установен график от фирма (за комунални услуги), с която инвеститора има сключен договор. Промишлените отпадъци (фолио, кашони и др. транспортен амбалаж на суровини), ще се събират основно в зоната за разопаковане (складовете и в залите за подготовка), където ще се отделят транспортните опаковки и ще се поставят в затварящи се контейнери или PVC чували поставени на стойка. След края на работния ден ще се експедират през приемни/експедиционни рампи. Тези отпадъци ще се предават за рециклиране. Страничните животински продукти – технологичен отпад, които ще се получават по време на технологичния процес ще се третират както следва: Основният технологичен отпад в това производство е суроватката получена при производството на сирене и остатъчната суроватка от производството на масло и извара (добита от суроватката на кашкавала), тя ще се събира в цистерна снабдена с охлаждане и заедно с другият технологичен отпад ще се предава на фирми занимаващи се с производството на фуражи или директно на кравефермите, с които работи мандрата за храна на животни. Отпада, получен по време на производство на сирене и кашкавал или по време на опаковане на готов продукт в зала за опаковане се предвижда да се съхранява в хладилна ракла (200/400 литра) при температури 0-4 °С. Имота е собственост на възложителите съгласно представените документи за собственост.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-255/11.09.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на следните условия:

1.         Да не се допуска замърсяване на повърхностните и подземни води от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

2.         Пречистените отпадъчни води да се заустват само след провеждане на процедура и получаване на Разрешение за заустване на отпадъчни води от БДИБР Пловдив. Ползването на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води подлежи на разрешителен режим на основание чл.46, ал.1, т.3 и чл.52, ал.1, т.4, чл.60, ал.1 и чл.61, ал.1 от Закона за водите.

3.         Да се изгради подходящо пречиствателното съоръжение, което да постига необходимата степен на пречистване на отпадъчните води(за двата потока отпадъчни води битово-фекални и промишлени отпадъчни води), и което гарантира добро състояние на водното тяло.

4.         Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения.

5.         Да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение в нормално експлоатационно състояние.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

BG0000372 „Циганско градище” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), изм. и доп. с Решение № 811/2010г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 96/2010г.) отстояща на около 2,66 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

 

 

Съобщението е изпратено до Община Рудозем, Кметство Елховец, БД ИБР - Пловдив и Възложителят