Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-045 от 07.09.2017г.

07.09.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-726/22.08.2017г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-726(2)/01.09.2017г. за: инвестиционно предложение "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение - проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ, Рудозем“ намиращ се в имот с идентификатор 63207.501.160 с площ 5321 кв.м., кв.37, парцел 1, гр.Рудозем, бул.България №2 , по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на ИД на АГКК, с възложител: Община Рудозем, бул. „България“ №15, гр.Рудозем, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):Инвестиционното предложение предвижда реализиране на "Водовземане на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжения - проучвателно експлоатационен сондаж ПЕС -1ХГ, Рудозем. Водовземането ще се извършва в имот с идентификатор 63207.501.160 с площ 5321 кв.м., кв.37, парцел 1, гр.Рудозем, бул.България №2, по КК и КР одобрени със Заповед РД-18-12/10.03.2010 г. на ИД на АГКК от землището на гр.Рудозем. Имота е общинска собственост съгласно акт №32, от 29.06.2006 г. издаден от Районен Съд Мадан. В резултат на изпълненото сондажно хидрогеоложко проучване е изграден проучвателен сондаж с дълбочина 800 м. Интервалът от 0.00 до 36.00 м е обсаден със стоманена тръба PQ и задтръбно циментиран. Най-високо относително водопоглъщане, респективно водопропускливост на скалния масив се получава в интервала 138-306 м. Осредненият геотермичен градиент по целия ствол на сондажа е 3.7°С/100 м, който е леко завишен спрямо нормалния геотермичен градиент (3°С/100 м) за района. Статичното водно ниво в сондажа се установява на 11 м под терена. Разкритата чрез сондаж ПС-1ХГ - Рудозем пукнатинна водоносна система има достатъчен капацитет като колектор на подземни (минерални) води и има основания същата да бъде детайлно проучена чрез изграждане на проучвателно-експлоатационен сондаж и продължително опитно-експлоатационно водочерпене. Основната цел на водочерпенето е да се изясни, какъв е съставът и качествата на подземните води, акумулирани в пукнатинната водоносна зона, разкрита от сондажа и дали същата има достатъчно репродуктивни свойства да обезпечи устойчива експлоатация на проектните водовземни съоръжения. Поради това, периодично са измервани физикохимичните показатели на водата - температура, pH, ORP (Eh) и Ec (специфична електропроводимост). Установени са следните осреднени стойности: температура = 14.8°С; pH =7.2; ORP= - 43 mV; специфична електропроводимост = 530 μS/cm. Водата има лек до среден мирис на сяроводород, установен на място, който варира по време на водочерпенето. Получен е относителен дебит на сондажа q=Q/Sw = 1.56/31.0 = 0.0503 (л/с)/м. След преоборудването на проучвателния сондаж ПС-1ХГ, Рудозем в експлоатационен сондаж с по-голям диаметър и дълбоко потопена помпа е възможно от сондажа да се осъществява устойчиво водочерпене на подземни води с дебит 4.0 - 4.5 л/с при понижение 120-130м. По физикохимични, радиологични и микробиологични показатели, водата от проучвателен сондаж ПС-1ХГ, Рудозем отговаря напълно на изискванията за бутилиране като изворна вода. Водата има потенциал и качества да бъде призната за натурална минерална вода, след провеждането на съответни изследвания и издаване на сертификат и/или балнеологична оценка от Министерството на Здравеопазването. Сондажът ще бъде изграден чрез проширяване и обсаждане с тръби и филтри на горния 200 метров вертикален интервал на хидрогеоложки проучвателен сондаж ПС -1ХГ, Рудозем. В обсадения интервал от 195 до 200 м ще бъде спусната 6" потопяема помпа, чрез която ще се осъществява водочерпене на подземни води от сондажа. Наклоненият интервал от 200 до 800 м на проучвателен сондаж ПС-1ХГ, Рудозем ще остане непроменен. Единствено, след приключване на сондажните работи в горния интервал, наклоненият интервал ще бъде прокаран (прочистен) чрез сондажен лост NQ до дълбочина 800 m. В изпълнението на проекта се включват следните видове дейности: -Подготовка площадката за сондиране и монтиране на сондажната апаратура; -Сондажни работи; -Подготовка и спускане на кондукторна и експлоатационна колони; -Изграждане на гравиен филтър; -Циментация на задтръбното пространство; -Прочистване и разработване на сондажа; -Оборудване на устието на сондажа за помпажна експлоатация и провеждане на строително (предексплоатационно) водочерпене. Изкопни работи се предвиждат за прокарване на утайници и каптажна шахта до 4м3, временно в процеса на изграждане на съоръжението и при изграждането на каптажна шахта. Изкопите ще се извършат с багер с обратна лопата до дълбочина 1,5 м. Не са необходими и не се предвиждат взривни работи при изкопаването. Промени в качеството на атмосферния въздух в района може да се очакват при строителните дейности и по-точно по време на прокарването на шахтов кладенец и изкопните дейности, но същите ще бъдат минимални и в границите на допустимите денонощни норми. Фазата на строителството е ограничена във времето само на изграждане на сондаж и строителството на каптажна шахта, тръбопровод и резервоари и няма да окаже значим и траен ефект върху качеството на атмосферния въздух в района. Битовите отпадъци ще бъдат извозени на депото на гр. Рудозем. До имота има осигурен транспортен достъп и не се предвижда изграждането на допълнителен такъв.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № ПУ-01-103/30.08.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане на целите на околната среда като се спазват следните условия:

- Да не се допуска замърсяване на подземното водно тяло от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП.

- Водата от ТК може да се ползва само при спазване на всички процедури по разрешителен режим, съгласно чл. 50, ал. 7,т. 1 от ЗВ. Затова е наложително внасяне на Заявление, придружено с необходимите документи съгласно ЗВ, и подзаконовите нормативни актове към него и в частност Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Питейната вода трябва да отговаря на всички изисквания посочени в Наредба за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели (ДВ.бр.68 от 03.08.2004г., изм. ДВ.бр.66 от 25.07.2008г.).

- Тъй като водите ще се използват за питейни цели, след издаване на разрешително за водовземане, трябва да започне процедура по учредяване на СОЗ, съгласно Наредба №3/16.10.2000г.

- Да се извършва собствен мониторинг на подземни води от ПЕС -1ХГ Рудозем. Планът за собствен мониторинг на подземни води трябва да се изготви в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба №1/ 11.04.2011 г. за мониторинг на водите и се съгласува с Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.2 буква „г“ – „дълбоки сондажи в т.ч. геотермални“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, и не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е:

· BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 3,96 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

Съобщението е изпратено на Община Рудозем и БД ИБР - Пловдив