Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-043 от 17.08.2017г.

17.08.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-157/16.03.2017 г., допълнителна информация с вх. № КПД-11-157(10)/21.07.2017 г. и писмо на БД ИБР – Пловдив с вх. № КПД-11-157(12)/14.08.2017 г. за инвестиционно предложение „Месодобивно и месопреработвателно предприятие“ в ПИ с идентификатори 05462.5.1, м. „Долна Сабурча“, землище на с. Борино, обл. Смолян с възложител: „БОРИКОМ-АМТ“ ООД, ул. „Хан Аспарух“ №8, с. Борино, обл. Смолян. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на „Месодобивно и месопреработвателно предприятие“ Основно се предвиждат два потока:

Месодобивен - предвижда се добива да бъде до 12 телета или 10 говеда на ден. Като краен продукт ще се предлагат както трупно месо (на четвъртинки) така и субпродукти. В процеса на клане се включват следните процеси:

Предкланична подготовка: - В месодобивното предприятие ще се приемат групи животни, предназначени за клане. За да се получи добив на висококачествено месо от постъпилите животни, трябва да им се осигури няколкочасова предкланична почивка. Преди клане животните не се хранят. Важен елемент от предкланичния режим е извършването на тоалет;

Зашеметяване: - Животните се вкарват в бокс за зашеметяване, извършва се с пневматичен пистолет;

Заколване: - Извършва се вертикално клане, като преди това животното се издига с помощта на телфер;

Обезкървяване: - Извършва се вертикално обезкървяване над вана за обезкървяване. Ваната е свързана с помпа и система с тръби за резервоар за съхранение на кръв. Кръвта се третира като СЖП 3. Обезкървяването трябва да е пълно и се определя като добро, когато се отделя 4,5% кръв спрямо телесната маса на говеждия труп;

Площадка за трансфер и подготовка за сваляне на кожи: - На тази площадка става задиране на животното и сваляне на рогата и копитата;

Двойна платформа за сваляне на кожи: - Оператор с помощта на барабан сваля кожата на животното. Тя отива за следваща обработка. След като се свали кожата един оператор сваля тавата и я подава за следваща обработка;

Площадка за изваждане на субпродуктите от коремната кухина (чист сектор): - На тази площадка се изваждат последователно първо коремните органи след това и гръдните. При преработката особено на белите органи се отделя СЖП3;

Платформа за разполвяване на трупа: - На тази площадка се разполвява трупа с помощта на трион. Трупът се разполовява надлъжно по средата, като се отделя гръбначния стълб и дорзалните коренни ганглии като СРМ. Следва трупа да бъде разделен на четвъртинки;

Площадка инспекция: - На тази площадка се извършва ветиринарно – санитарна инспекция на трупа (пост мортем) окачествяване и подпечатване. При средно тегло от 40кг на четвъртинка, капацитета на кланицата няма да надхвърля 1600кг/ден.

 Месопреработващ с производителност до 500 кг преработена суровина. Предвижда се да се произвеждат следните групи продукти: Млени меса и месни заготовки; Сурово сушени колбаси; Сурово сушени деликатеси; Варено пушени колбаси; Варенопушени деликатеси. Предвижда се да се работи основно с охладена суровина (телешко/говеждо месо) на четвъртинки и големи сечения. Една по малка част (не повече от 10%) от суровината ще бъде замразена суровина. Обособени са съответно хладилни камери за съхранение на суровина. Суровината се подава към производствена зала, където следват процеси по транжиране, обезкостяване и оформяне на отделно сечение. В зависимост от приготвеният продукт следват процеси на смилане, овкусяване и оформяне (за мелените заготовки/сурово сушените колбаси/варено пушените колбаси) или процеси по овкусяване и зреене за сурово сушени и варено пушени деликатес. Тук потоците се разделят на три: Млени меса и заготовки – след оформянето се опаковат и прибират в хладилна камера, следва пакетаж и експедиция; Варено пушени деликатеси и колбаси – следва процеси на термична обработка и последващо охлаждане. След като бъдат охладени се прибират за съхранение в хладилна камера. Следват процеси по пакетаж и експедиция; Сурово сушени колбаси и деликатеси – следват процес на оцеждане и сушене, а за колбасите и пресоване. След изтичане на технологичното време за сушене се прибират за съхранение в хладилна камера. Следват процеси по пакетаж и експедиция. Предприятието ще работи на една смяна 8ч. с 5 дневна работна седмица. Ефективния фонд работно време е 251 дни/год или 2008 ч. Проектна средночасова производителност е 62,5 кг./час. Обща годишна преработка (ОГП), ОГП = 2008 ч. х 62,5 кг/час = 125500 кг./год или 125,5 т./год. Застроената площ по идейна технология възлиза на 503 м2, а пълната площ в т.ч. с приемните рампи на 593 м2. Имота е собственост на възложителят по силата на нотариален акт и е с обща площ 1,212 дка. Водоснабдяването на цеха ще се осъществи от съществуващата водопроводната мрежа на с.Борино, а електрозахранването от изградената разпределителната мрежа на „ЕВН България“ АД. Битовите отпадъчни води ще се заустват в изгребна яма. Промишлените отпадъчни води след предварително пречистване в локален каломаслоуловител също ще се заустват в изгребната яма на територията на предприятието. Транспортният достъп ще се осъществява по съществуващи пътища.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-164/09.08.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда при спазване на следните условия:

Да не се допуска замърсяване на повърхностното и подземните водни тела от дейностите по реализиране и експлоатация на ИП;

Заустването на отпадъчните води да се извършва във водоплътна изгребна яма, като се сключи договор с лицензирана фирма за периодично извозване на отпадъчните води от водоплътната яма до съществуваща ПСОВ;

Изграденото пречиствателно съоръжение да постига необходимата степен на пречистване на отпадъчните води;

Да не се допуска заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения;

Да се поддържа постоянно пречиствателното съоръжение в нормално експлоатационно състояние.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „б“ – пакетиране и консервиране на растителни и животински продукти и т.7 буква „е“ – кланици на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имота, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

 

(Съобщението е изпратено на Община Борино, Възложителят и БДИБР-Пловдив)