Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

№ CM-2017-042 от 10.08.2017г.

10.08.2017

 Уведомление за инвестиционно намерение с вх. №КПД-11-172/24.03.2017г. за: инвестиционно предложение: „Спортно-възстановителен и учебен комплекс“, находящ се в УПИ VIII-за профилакториум, кв.30 по плана на с. Триград, община Девин, област Смолян с възложител: „Механичен завод Девин“ АД, ЕИК 201487021, ул. „Явор“ №1, гр. Девин, обл. Смолян,. Във връзка с внесеното от уведомление за горе цитираното инвестиционно предложение на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), Ви уведомявам следното:

 

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на триетажна сграда за „Спортно-възстановителен и учебен комплекс“ в УПИ VIII-за профилакториум, кв.30 по плана на с. Триград, община Девин, област Смолян. Паркирането е организирано в източната част на УПИ VIII (покрай пътя) и частично в западната част на имота, като броят им ще е съобразен с нормативните изисквания. Стопанското обслужване ще е обособено в западната част на УПИ, като е съобразенo с денивелацията на терена. Сградата ще включва следните помещения по етажи както следва:

- Полуподземен етаж: - фоайе, стълбищна клетка и хидравличен асансьор, зона за възстановяване със съответните помещения за лечебни дейности – електролечение, водолечение, помещение за масаж, помещение със сауна, помещение със солариум, съблекални със санитарни възли и душове, битово помещение за персонала от зоната; джакузи, покрит и открит басейн; складове към кухненски блок, стълба към кухнята на първи етаж и хидравличен кухненски асансьор; помещение за персонала на кухненския блок с душ и санитарен възел; котелно на пелети с платформа за зареждане; машинно за асансьора, машинно за басейните.

- Първи етаж: - зона фоайе, стълбищна клетка и асансьор, рецепция; служебен офис; лекарски кабинет; учебна зала; санитарни възли за посетители и санитарен възел; зала за хранене с необходимото обзавеждане и анекси; кухненски блок с необходимото обзавеждане и анекси; стълба и хидравличен кухненски асансьор към складовете в полуподземния етаж; помещение за персонала на кухненския блок с душ и санитарен възел.

- Етажи втори, трети и подпокривно пространство: - семинарни зали за по 10 души на втори и трети етажи; дневна с открита тераса на първо подпокривно ниво; зала за лечебен фитнес с кардиоуреди, зала за лечебна гимнастика, тераса- солариум и съблекални на второ подпокривно ниво; леглова база на комплекса: стаи с по 2 легла и апартаменти – по 1 брой на втори и трети етаж, стаи за хора с увреждания на втори и трети етаж, камериерски офиси с необходимото оборудване; в подпокривното пространство – стаи с по 1 легло, студия, апартамент и стая за почивка на персонала. Сградата е предвидена за спортно-възстановителен и учебен комплекс за 61 посетители и около 20 души персонал. Предвидени са всички необходими за дейността помещения – стаи, зали, кабинети за рехабилитация и т.н.

Застроената площ на сградата е 460 кв. м, а разгънатата застроена площ е 2430 кв.м. Сградата ще се захрани с вода от съществуващ водопровод Ø100, Н=8 атм. посредством СВО Ø75 ПЕВП. На него ще се монтира тротоарен спирателен кран Ø2 ½. За спортно-възстановителния комплекс са предвидени два басейна - вътрешен и външен и двата с обем по 40 куб. м. Напълването на басейните ще става веднъж годишно от водопроводната инсталация за 12 часа /нощем/ последователно. Цялостното захранване, филтриране, дезинфекция и източване на басейните ще се извърши от фирмата - доставчик на съоръженията. Предвидено е машинно /филтърно/ помещение към басейните. Предвидени са необходимите ел.мощност и топлоносител за подгряване на водата. Битовите отпадъчни води от сградата се отвеждат в пречиствателно съоръжение, тъй като в района няма изградена и редовно въведена в експлоатация канализация. Пречистените битови отпадъчни води, както и водите при източването на басейните, ще се заустват в канализационната система на с.Триград съгласно представеният предварителен договор с ВиК ЕООД, гр. Смолян. В кухнята при измиване на кухненска посуда и при миене зала са предвидени мазниноуловители. Дъждовните води ще се оттичат свободно по терена. За осигуряване нуждите на сградата с топлинна енергия за отопление по желание на инвеститора се предвижда котел с енергоносител пелети, разположен в котелно помещение в полусутерена. Котелът е комплект с резервоар за автоматично подаване на пелетите, автоматично почистване на топлообменника и изнасяне на пепелта, което се осъществява от контролен блок, монтиран над котела. Ще се осигурява перфектно бездимно изгаряне на пелетите, което обезпечава високата енергийна ефективност на котела. Също така и отличните екологични показатели на съдържание на вредни вещества в продуктите от изгарянето. Котелът ще се управлява чрез работната температура на водата. При достигане на зададения работен максимум (обикновено 80 С°) котела ще се изключва и се включва когато температурата спадне под тази стойност. Предвижда се монтиране на котел с топлинна мощност 208 kW, окомплектован с всички необходими спирателни, регулиращи и предпазни апаратури. Отвеждането на изгорелите газове от котела се осъществява чрез самостоятелен зидан комин над покрива на сградата. За осигуряване необходимото количество топла вода за сградата са предвидени 2 водоводни бойлера вертикални по 1000 л всеки със серпентина за котела и допълнителен ел нагревател 12 кW и един с възможност за свързване със серпентина за връзка със слънчев колектор и допълнителен ел. нагревател 12 кW свързани последователно. Същите са разположени в котелното помещение. Дружеството е сключило предварителни договори за осигуряване на ел.захранване и вода за питейно-битови нужди, а именно: Предварителен договор № 4278508 от 22.11.2016 г. за присъединяване на клиент към електроразпределителната мрежа на “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД и Предварителен договор № ПТО 278 от 07.07.2017 г. с „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Смолян. Правата на възложител са установени с Договор за покупко-продажба на “МЗ “Девин“, гр. Девин, обособена част от имуществото на “ВМЗ“ЕАД, гр. Сопот от 17.12.1999 г. към която са представени: Скица на поземлен имот №18-54 от 12.12.2011 г. идент.73105.501.269, издадена от АГКК; за поземлен имот с идентификатор. 73105.501.269. При извършването на строителни работи на строителната площадка при изграждането на новата сграда, и при експлоатацията на обекта ще се генерират отпадъци които ще се третират съгласно нормативните изисквания.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-168/03.08.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР, ПУРН на ИБР и постигане на целите на околната среда.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.10 буква „б“ – „за урбанизирано развитие, включително строителство на търговски центрове и паркинги“ на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от  Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Територията, в която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие:

BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.);

BG0002113 „Триград-Мурсалица” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 50/2010г.).

Направената проверка за допустимост по реда на чл. 12, ал.1 от Наредбата за ОС установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на защитена зона BG0002113 „Триград-Мурсалица”, определена със Заповед № РД-531/26.05.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр.50/2010 г.).

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Девин, Кметство Триград, Възложителят и БДИБР-Пловдив)