Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-041 от 21.07.2017г.

21.07.2017

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-400/08.06.2017г. и писма на БД ИБР – Пловдив с вх.№ КПД-11-400 (3)/30.06.2017г. и № КПД-11-400(7)/20.07.2017г. за: инвестиционно предложение: за изграждане на „Мандра за производство на млечни продукти“, ПИ 69345.6.31, м. Кочорите в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян с възложител: „ДУДЕВИ“ ООД, гр. София, община Столична, район Красно село, ж.к. зона Б-5, ул. „Дамян Груев“, № 31, ет. 2, ап. 4. Във връзка с внесеното уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното предложение предвижда реализацията на млекопреработвателно предприятие с капацитет до 500л на ден мляко. Мандрата ще е с площ 82,5 кв.м, модулен тип. Захранването с вода ще се извърши от съществуващ водопровод преминаващ в близост до имота, съгласно договор с ВиК ЕООД, Смолян. Имотът в който ще се реализира предложението е ПИ 69345.6.31, м. Кочорите в землището на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян. Млякото ще е от различни видове и ще е добито от животни собственост на инвеститора. Предвижда се и изкупуване на външни млека, които ще се доставят периодично на партиди по 500 литра, което ще е филтрирано, охладено и съхранено във фермата на инвеститора, където са създадени условия за измиване и дезинфекция на транспортното средство, с което ще се доставя млякото. Отпадъчни води ще бъдат отвеждани в пречиствателна станция, която ще бъде заустена в съществуващо дере /с постоянно отичаща се вода/ до терена, с географски координати - N41°39`43.6977” и Е24°39`43.6977”. Не се предвижда изграждане на септична яма. Формираните отпадъчни води ще се разделят на два потока. Единият е около 0,2- 0,3 куб м. дневно за измиване на помещения, амбалаж и оборудване, който евентуално може да е замърсен с мазнини, като в него са включени и около 0,08куб.м битово фекални води. Другият 0,3-0,4 куб м. за един пастьоризационен цикъл служи за индиректно охлаждане на млякото, като водата не се замърсява и може да се използва за напояване на площи или животни. Предвижда се изграждане на пречиствателна станция за отпадъчните води. Тя ще е с биологично пречистване модел BIO CLEANER ВС4 Comfort. Технологията на пречиствателната станция е продължителна аерация и аеробна стабилизация на утайката. Поради това че в станцията ще влизат отпадъчни води от млекопрерабоване, ще се добавят необходимите консумативи, които да разграждат мазнини и протеини, преди преработката им от пречиствателната станция. Не се предвижда изграждане на допълнителна инфраструктура.

На основание чл. 4а от Наредбата за ОВОС е изискано становище от БД ИБР - Пловдив, относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите, определени в утвърдения План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район (ПУРБ на ИБР) и Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Източнобеломорски район (ИБР). Съобразено с полученото становище, приложено към настоящето писмо с изх. № КД-04-339/18.07.2017г., предложението е допустимо от гледна точка на постигане на целите на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите при спазване на условия, посочени в становището.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.7 буква „в“ – производство на млечни продукти на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие –ЗБР:

Имотът, в който се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, се намира извън границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и извън границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е: BG0001030 „Родопи-Западни” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка от защитени зони, приет с Решение № 661/2007г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 85/2007г.), отстояща на около 2,94 км.

Инвестиционното предложение попада в обхвата на чл.31, ал.1 и ал.4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр.94 от 30.11.2012г.), поради което подлежи на оценка за съвместимост.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Кметство Стойките, Възложителят и БДИБР-Пловдив)