Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал в Център за административно обслужване на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

СМ-2017-040 от 17.07.2017г.

17.07.2017

 

 

Уведомление за инвестиционно намерение с вх. № КПД-11-289/03.05.2017 г. за изграждане на „Сграда за производство на пелети“ в УПИ III-„За дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81и ПИ 928.82), кв.200 по плана на гр.Смолян,кв.Устово,община Смолян, с възложител: ЕКО ФОРЕСТ ГРУП” ЕООД, ул.’’Петър Берон”№11, гр. Смолян, обл. Смолян с ЕИК 202102739. Във връзка с внесеното от уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Смолян Ви уведомявам за следното:

I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

Инвестиционното намерение предвижда реализацията на „Сградата за производство на пелети“ в рамките на УПИ III – „За дървопреработване и пелетна фабрика“ (ПИ 928.80, ПИ 928.81 и ПИ 928.82), кв.200, в което има реализиран обект: “Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради, включително пристройка за дървопреработващ цех“, и за който има съгласувано инвестиционно намерение с РИОСВ-Смолян с Изх.№КПД-14-595-11 от 27.08.2015г.

Новата сграда е предвидена да е изцяло от метална конструкция. Сградата ще е ситуирана като едно цяло помещение, в което е разположена производствената линия. Предвидено е обособяване на помещение в халето за машинен оператор- смяна, който ще следи процеса. В бъдеще се предвижда изграждането на метален навес на север от сградата за производство на пелети за покриване на част от технологичното оборудване и складиране на материали. Общата застроена площ ще е 340 кв.м на един етаж в ПИ 67653.928.82, гр.Смолян, община Смолян.

Производството на пелети от получаване на суровината до крайния продукт опаковани пелети включва: - Получаване, сортиране и съхранение на суровината; Раздробяване до частици с размери 2-25 mm; Изсушаване до влажност около 10%; Фино смилане до частици с размери 1-3 mm; Производство на пелети - пелетиране чрез пресоване; Охлаждане и опаковане; Складиране и експорт на пелетите. В сградата се предвижда да работят около 4-5 работника на смяна.

Сградата ще бъде водоснабдена, канализирана и ще бъде електрифицирана съгласно изискванията за такъв род обекти и съгласно проектите по ел. част и ВиК част и договорите от експлоатационните дружества. Спазени са необходимите технологични и санитарно-хигиенни изисквания и отстояния. Изкопните работи ще са с дълбочина до 1м. за изграждане на фундаментите на сградата и не се предвижда използването на взрив при строителните работи.

За функционирането на настоящия обект ще се използват санитарно- битовите помещения и други обслужващи и технологични помещения от сградата на дървопреработващия цех в съседство в рамките на същото УПИ и видовете производства са технологично обвързани и са в рамките на едно УПИ, тъй като за производстото на пелети ще се използват и отпадните трици и други, получен при обработката на дървесината чрез рязане.

Имотът ще се захранва с питейна вода от съществуващ уличен водопровод и допълнително водно количество няма да е необходимо. За производството на дървесни пелети ще се използва горска биомаса и биомаса от дървообработващата промишленост при преработката на различни дървесни видове. Постъпващите суровини имат различни характеристики и особености по вид, габарити, влажност, начин на складиране, транспорт и др. Ще се преработват предимно: клони и вършина, маломерна и нестандартна обла маса, стърготини и трици - отпадъчен продукт с размери 1-2 mm, получен при обработката на дървесината чрез рязане; талаш - отпадъчен продукт от абрихт и щрайхмус с размери 3-20 mm; капаци - крайните дъски при бичене на трупи; изрезки - получавани при заръбване на янове; дървесни отпадъци - смес от стърготини и по-едри дървени парчета. Началната влажност ще е около 60%. Крайна влажност на материалите от надробена дървесина ще е 12%. Източници на шум ще са работните машини и центробежните вентилатори. Ще има отделяне на прахове в сградата при финото смилане на частиците, пакетирането и охлаждането на пелетите. За отвеждане на праховете ще се изгради прахоуловителна система, като в нея ще се отвеждат праховете от финото смилане и отсятата фракция от охладителната система. Отвеждането и заустването на битово-фекалните води от санитарно-битовите помещения от дървопреработващия цех ще се осъществява чрез РШ и канализационно отклонение в съществуващата улична канализационна мрежа на производствената площадка. Не се предвижда формиране на отпадни води от производствения процес.

Не се предвижда изграждане на нова техническа инфраструктура, тъй като обектът е разположен в съществуваща производствена зона на гр.Смолян и има изградена съществуваща такава.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на глава шеста, т.11 буква „б“ – инсталации и депа за обезвреждане и/или оползотворяване на отпадъци (невключени в приложение №1) на Приложение 2 на ЗООС и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал.1, т.1 на ЗООС, подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

На основание чл. 93, ал.3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ - Смолян, по реда на действащата в момента нормативна уредба.

(Съобщението е изпратено на Община Смолян, Възложителят и БДИБР-Пловдив)